De herinrichting van de Kanjel en Gelei

In 2011 schreven wij de winnende EMVI-offerte voor waterschap Limburg voor de herinrichting van de Kanjel en Gelei. Het samenspel van de doelen maakte dit project heel bijzonder.

De volgende doelen stonden bij dit project centraal. Het verbeteren van de waterverdeling. De Kanjel moet meer en de Gelei minder water gaan doorvoeren. De sanering van de waterlopen en vier landgoedvijvers. De sanering is nodig vanwege het feit dat het aanwezige slib zink/cadmium bevat, afkomstig uit de Belgische zinkmijnen. Het verbeteren van de beheersituatie. Er ontbreken onderhoudsmogelijkheden, zoals onderhoudspaden en her-vervuiling moet worden voorkomen. De aanleg van drie (KRW-)-regenwaterbuffers voor de gemeenten Meerssen en Maastricht. Door de hoge (Maas-gerelateerde) grondwaterstanden zijn die erg ondiep en hebben daarmee een groot ruimtebeslag. Ook moet de bestaande aanvoer diameter 1.500 mm naar de RWZI Limmel worden vervangen, omdat die na de herinrichting te ondiep ligt.

Vanwege verdroging in het projectgebied, dienen we rekening te houden met een uitvoering zonder grondwaterstandsverlaging, alsook met de aanwezigheid van beschermde diersoorten als de hazelworm, de buizerd en de das. Verder maakte de eigendomssituatie privaatrechtelijke overeenkomsten noodzakelijk. Daarbij komt de PFAS-discussie, met als gevolg hernieuwd grondonderzoek en hoge afzetkosten van het slib én de stikstof-discussie met Aerius-berekeningen vanwege de omringende natuurgebieden.

Project:
De herinrichting van de Kanjel en Gelei
Locatie:
Meerssen en Maastricht
Klant:
Gemeenten Meerssen en Maastricht
Terug naar projecten