Dijkverbetering Meers – Maasband en Nattenhoven -Roosteren

Het project Grensmaas is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren. De uitvoering voor het verbreden van de Maas is in handen van Consortium Grensmaas. De uitvoering voor het herstellen / verbeteren van de aanliggende dijken is in handen van Waterschap Limburg. De dijken in Meers-Maasband en Nattenhoven-Roosteren zijn op een aantal plekken niet hoog of stabiel genoeg en voldoen daarmee niet aan het gewenste veiligheidsniveau. Daarom besloot Waterschap Limburg om deze dijken te versterken. Aannemersbedrijf Martens en van Oord voerde de werkzaamheden uit en Kragten verzorgde namens het waterschap het toezicht en voerde directie.

Het verstevigen van de dijken kost ruimte. Hiervoor werd grond aangekocht. Waar ruimte is, worden de bestaande taluds van de dijken flauwer gemaakt en indien noodzakelijk worden er klei-inkassingen en/of kleislabben aangebracht om de waterdoorvoer (piping) tegen te gaan. Daar waar geen plek is, door bijvoorbeeld aanliggende gebouwen, worden stalen damwanden aangebracht.

De Dijkversterking van Meers-Maasband en Nattenhoven-Roosteren is inmiddels afgerond.
Voor dit project is door Consortium Grensmaas ca. 120.000 ton klei ter beschikking gesteld. Consortium Grensmaas heeft voor het verbreden van de Maas een tijdelijke bouwweg gemaakt om transporten door de kernen te voorkomen. Voor de aanvoer van de klei hebben wij voor ons project gebruik kunnen maken van deze bouwwegen en hebben daarom de overlast in de omgeving hiermee verminderd. Echter het asfalt en menggranulaat zijn wel via de kernen getransporteerd. Dit vraagt om veel voorbereiding en constante communicatie met de omgeving. Hiervoor zijn onder andere vooraf diverse informatieavonden gehouden.

De situatietekeningen worden verwerkt in een 3D-model. Dit machinemodel wordt ingevoerd in de machines die vervolgens via een gps-verbinding de dijken tot een centimeter nauwkeurig kunnen realiseren. Het werk uitzetten door middel van piketten is hiermee overbodig geworden. De bestaande dijken worden eerst ontmanteld en klaargemaakt voor de aanvoer van klei. Nadat de klei is aangevoerd, verwerken en verdichten de graafmachines en bulldozers de grond. Tijdens en na gereedkomen van het grondwerk vinden er diverse keuringen plaats om te controleren of de dijk voldoet aan de eisen van het bestek.

Nadat het grondwerk klaar is en de bovengrond is aangebracht, starten we met de verdere afwerking van de dijk. Dit bestaat uit het plaatsen van rasters, klaphekjes en poorten. De dijk wordt ingezaaid om uitspoeling te voorkomen en er worden onderhoudspaden aangebracht om de dijk toegankelijk te maken voor onderhoudswerkzaamheden en controle bij onder andere hoogwater.

Project:
Dijkverbetering Meers – Maasband en Nattenhoven -Roosteren
Terug naar projecten