Duurzame herinrichting Norbertijnen-, Joden- en Leurstraat Geleen

Nederland staat voor een grote transitie om klimaatveranderingen tegen te gaan. Hiervoor zijn ambitieuze doelen opgesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. Een tussenstap is om in 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten in vergelijking met 1990. In het coalitieakkoord 2022-2026 van Sittard-Geleen is onder andere het verduurzamen van de buitenruimte beschreven. Daarnaast streeft de gemeente naar een duurzame en circulaire economie met een beter evenwicht tussen economie en ecologie. In dat kader daagde de gemeente Sittard-Geleen ons uit om een vooruitstrevend, circulair en klimaatadaptief ontwerp op te stellen. Zo’n uitdaging grijpen wij natuurlijk met twee handen aan!

Om invulling te geven aan de circulaire en klimaatadaptieve opgave zijn onze tools ‘CEES-Duurzaam’ en ‘CLAIR-Circulair’ ingezet. CEES staat voor Circulair, Energie, Ecologie en Samenleving. Dit is een pragmatische methodiek om in een vroeg stadium in het project duurzaamheidskansen te identificeren. Met onze CEES-tool zijn zes duurzaamheidsthema’s en projectspecifieke kansen en ambities in beeld gebracht (biodiversiteit, grondstoffen, klimaatadaptatie, energie, milieukwaliteit en mobiliteit). In CEES komt ook het thema circulariteit aan bod. Vanwege de complexiteit van het totale circulariteitsvraagstuk hebben wij ook de werkmethodiek CLAIR ingezet. Met deze methodiek bieden wij onze kennis en ervaring aan en bekijken wij wat aansluit bij de kennis en wens van de opdrachtgever. Met CLAIR wordt een verdiepingsslag
gemaakt en oplossingsrichtingen met betrekking tot circulariteit geformuleerd. 

Het beperken van negatieve gevolgen voor het milieu is in onze ogen geen eenmalige actie die eindigt bij het afronden van het project. We gaan graag een stapje verder. Daarom hebben we de gemeente Sittard-Geleen geholpen om hun duurzaamheids- en circulariteitsambities te verankeren in hun standaard werkproces. Dit hebben we gedaan door onze kennis en ervaring middels een aantal werksessies te delen met alle geïnteresseerden binnen de gemeente. Daarnaast worden de CO2-ambities van het ‘team projecten’ van de gemeente in beeld gebracht en wordt de CO2-reductie van het vooruitstrevend, circulair en klimaatadaptief ontwerp geconcretiseerd. Op deze manier weet de gemeente precies of ze op koers ligt om de geformuleerde doelen te behalen!

Project:
Duurzame herinrichting Norbertijnen-, Joden- en Leurstraat Geleen
Locatie:
Geleen
Klant:
Gemeente Sittard-Geleen
Terug naar projecten