Ecologische verbindingszone Dorpswaterloop voor mens en dier en natuur

Waterschap Brabantse Delta wil aan de slag met de aanleg van ecologische verbindingszone (EVZ) Dorpswaterloop Alphen. Met de aanleg van deze EVZ (circa 2,2 km lang, 10 meter brede strook lang de beek) zorgt het waterschap voor een verbinding tussen de droge EVZ ‘Bels Lijntje’ en het natuurgebied ‘de Regte Heide’.

Een EVZ vormt een goede leefomgeving voor planten en dieren. Via de EVZ kunnen zij zich tussen natuurgebieden verplaatsen. Dit draagt niet alleen bij aan de ontwikkeling van ecologie, maar ook aan een betere waterkwaliteit. Door het graven van natuurvriendelijke oevers, krijgt de EVZ ook een waterbergingsfunctie. Dit voorkomt wateroverlast in de kern van Alphen. Daarnaast draagt de EVZ bij aan een meer natuurlijke uitstraling van het gebied door de aanleg van poelen, houtsingels, struweel en bloemrijkgrasland.

Kragten verzorgde de gehele besteksvoorbereiding. Deze omvat het inventariseren van het traject, het uitvoeren van diverse onderzoeken (archeologie, detectie, (water)bodem, flora en fauna), het projectplan Waterplan en beheer en onderhoudsplan opstellen, het aanvragen van vergunningen (ontgrondings- en omgevingsvergunning), het opmaken van bestekstekeningen en het opstellen van het bestek en het ondersteunen van de aanbestedingsprocedure.

Project:
Ecologische verbindingszone Dorpswaterloop voor mens en dier en natuur
Locatie:
Alphen
Klant:
Waterschap Brabantse Delta
Terug naar projecten