Ecologische verbindingszone Omnipark Erp

Kragten maakte voor het beekdal bij Erp (gemeente Meierijstad) een inrichtingsschets. In overleg met de gemeente Meierijstad, waterschap Aa en Maas en de Stuurgroep Omnipark Erp legden we met name de situering van de sportvelden (voetbal, korfbal, tennis), de multifunctionele accommodatie (sporthal inclusief gemeenschapshuis) en de herinrichting van de Aa en het beekdal als ecologische verbindingszone en waterberging vast. Zowel voor de gemeente Meierijstad als waterschap Aa en Maas zijn het functioneren van de Aa als ecologische verbindingszone (doelsoort kamsalamander) en het vergroten van de biodiversiteit in het beekdal van de Aa belangrijke speerpunten.

Omdat met de herinrichting van het beekdal een aantal doelen van waterschap Aa en Maas worden gerealiseerd, is het waterschap bereid bij te dragen in de kosten van het project. Op verzoek van waterschap Aa en Maas keek Kragten naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden in het beekdal van de Aa, in aanvulling op de doelen en wensen van het waterschap. In dat licht worden de volgende aspecten nader onderzocht:

• Schoon hemelwater wordt gescheiden van afvalwater en op natuurlijke wijze geborgen in het beekdal. Dit voorkomt wateroverlast, vult het grondwater aan en creëert kansen voor een groene, recreatieve verbinding tussen de Erp en de Aa. Verkoeling/biodiversiteit dicht bij huis.

• Slim hergebruik van hemelwater om verdroging en hittestress tijdens het sporten te voorkomen door gebruik te maken van de opslagruimten in de diepe ondergrond.

• Beperken van afstroming en verbeteren van de sponswerking, (bodem)biodiversiteit, verkoeling, opvang CO2 en fijnstof. Dit door een ideale bodem te creëren met planten en bomen die elkaar nodig hebben en door gebruik te maken van circulair terreinbeheer. 

• Natuurlijke elementen en processen zorgen ervoor dat de beekzone en de natuurontwikkelingszone als een spons gaat werken met veel ecologische potenties. Hiermee wordt gebiedseigen flora en fauna gestimuleerd.

• Biodiversiteit wordt gestimuleerd door een duurzaam vegetatieplan waarbij rekening is gehouden met de diversiteit, de functie van de vegetatie, de toekomstige extremen waar de vegetatie mee moet dealen en de meest optimale standplaats.

Met waterschap Aa en Maas zijn we in overleg of en hoe we de genoemde doelen en innovaties bij de herinrichting van het beekdal van
de Aa kunnen realiseren.

Project:
Ecologische verbindingszone Omnipark Erp
Locatie:
Erp
Klant:
Gemeente Meijerijstad
Terug naar projecten