Een veilig en goed bereikbaar Boxtel

Problematiek
Even ten noorden van het spoorwegstation in Boxtel kruist de Tongersestraat het spoor. De straat vormt een belangrijke verbindingsroute tussen het centrumgebied van Boxtel aan de ene kant en het buurtschap Kalksheuvel en bedrijventerrein Ladonk aan de andere kant. Er is sprake van een dubbele spoorwegovergang aangezien het spoor zich net voor de kruising van de Tongersestraat splitst in de spoorlijn Boxtel - Den Bosch en de spoorlijn Boxtel - Tilburg.

De dubbele spoorwegovergang vormt al decennia een knelpunt in de afwikkeling van het wegverkeer (gemotoriseerd en langzaam verkeer) op en rond de Tongersestraat. De overgang zorgt door frequente sluiting van de spoorbomen voor veel vertraging en levert een knelpunt op voor de doorstroming van het wegverkeer. Veel van dit verkeer gaat namelijk via de spoorwegovergangen van en naar het centrum van Boxtel, het buurtschap Kalksheuvel en het bedrijventerrein Ladonk. Als gevolg van de vertraging en gebrekkige doorstroming staat de leefbaarheid in de omgeving onder druk. Daarnaast zorgt de dubbele spoorwegovergang voor een verkeersveiligheidsprobleem van de weggebruikers.

De verwachting is dat de problemen met de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op en rond de spoorwegovergangen in de Tongersestraat de komende jaren verder zullen toenemen. Als gevolg van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van het Rijk gaan op de genoemde spoortrajecten meer treinen door Boxtel rijden met als resultaat dat de spoorbomen op de dubbele spoorwegovergang (nog) frequenter en langer gesloten zullen zijn. Daarnaast is er sprake van een autonome groei van het wegverkeer, waardoor meer auto’s van de spoorwegovergangen gebruik zullen gaan maken.

Oplossing
De gemeente Boxtel, het Rijk en de provincie Noord-Brabant hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de genoemde problemen op te lossen. Daartoe is een aantal studies uitgevoerd, waarbij ook de omgeving door middel van burgerparticipatie is betrokken. Dit proces vond met name plaats in 2012 en 2013. De gemeenteraad van Boxtel heeft op 26 november 2013 een voorkeursvariant vastgesteld. Deze is vervolgens uitgewerkt in het zogeheten Maatregelenpakket PHS Boxtel en vastgelegd in een bestuursovereenkomst die in mei 2015 getekend is tussen het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Boxtel.

Het Maatregelenpakket PHS Boxtel bestaat uit vijf (samenhangende) deelprojecten. Eén van de deelprojecten betreft het opheffen van de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat. In verband daarmee moeten voor het wegverkeer andere en betere routes worden gecreëerd om de kernen van Boxtel en Lennisheuvel, het buurtschap Kalksheuvel en het bedrijventerrein Ladonk bereikbaar te houden. In de huidige situatie zijn met name het bedrijventerrein Ladonk en de kern Lennisheuvel via de Keulsebaan verbonden met de rijksweg A2 (hierna: A2). De Keulsebaan gaat ten zuiden van Boxtel en het bedrijventerrein Ladonk onder de spoorlijn Boxtel - Best door en gaat vanaf daar verder in oostelijke richting om aan te sluiten op de A2. De afsluiting van de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat heeft tot gevolg dat meer verkeer van het bedrijventerrein Ladonk en uit de kern Lennisheuvel de Keulsebaan zal gaan gebruiken om de A2 te bereiken. Om dit verkeer te kunnen verwerken zal de capaciteit van de Keulsebaan in Boxtel worden uitgebreid. Deze capaciteitsuitbreiding is één van de deelprojecten in het kader van het Maatregelenpakket PHS Boxtel.

Naar verwachting zal het hele plan over vier tot vijf jaar (2025-2026) zijn gerealiseerd met als resultaat een veilig en goed bereikbaar Boxtel.

Project:
Een veilig en goed bereikbaar Boxtel
Locatie:
Boxtel
Klant:
Gemeente Boxtel, Rijk en provincie Noord-Brabant
Terug naar projecten