Efficiënte maatregelen oplossen knelpunt spoorwegovergang Boxtel

Door het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) neemt in Boxtel het treinverkeer toe. Ook het autoverkeer zal als gevolg van autonome groei verder toenemen. Hierdoor wordt het bestaande knelpunt bij de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat te Boxtel de komende jaren steeds groter.

De gemeente Boxtel, het Rijk, de provincie Noord-Brabant en ProRail hebben samen gezocht naar een oplossing voor dit knelpunt. Hieruit is het Maatregelenpakket PHS Boxtel voortgekomen, waarin met vijf samenhangende deelprojecten invulling wordt gegeven aan de benodigde randvoorwaarden voor de sluiting van de dubbele spoorwegovergang. Ook worden met deze deelprojecten een aantal belangrijke ambities, zoals vastgesteld in het Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan (GVVP), gerealiseerd. De financiering en de wijze van samenwerking zijn vastgelegd in een Bestuursovereenkomst.

Een tweetal deelprojecten (Capaciteitsuitbreiding Keulsebaan en Verkeersmaatregelen Tongeren) wordt door de gemeente Boxtel gecoördineerd, waarbij met name de participatie van stakeholders en het bewaken van de raakvlakken tussen de projecten belangrijke aspecten zijn. Kragten is hierbij betrokken als adviseur voor het ontwerp, de raming en de procesondersteuning.

Voor dit project werkt Kragten volgens de methode Systems Engineering (SE). Het ontwerp wordt hierbij van grof naar fijn uitgewerkt door middel van het maken van ontwerpkeuzes gebaseerd op een Programma van Eisen (PvE). In deze methode spelen belanghebbenden (stakeholders) een grote rol. Het PvE bestaat immers niet alleen uit systeemeisen vanuit normen en richtlijnen, maar ook klanteisen van stakeholders. Elke stap uit het ontwerpproces is nauwkeurig afgewogen en vastgelegd.

In de complexe bestuurlijke dynamiek van de Bestuursovereenkomst en het politieke landschap van Boxtel, waarbij met name bij de Keulsebaan bovendien sprake is van grote onzekerheden over planologische ontwikkelingen en tegenstrijdige belangen, is door middel van SE succesvol toegewerkt naar een gedragen ontwerpnotitie. Hierbij zijn ook de (negatieve) consequenties van de ontwerpen voor de stakeholders inzichtelijk gemaakt en beargumenteerd. Op basis hiervan heeft het college een afgewogen besluit kunnen nemen over het Voorlopig Ontwerp van beide projecten en zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het vervolg van de projecten helder vastgelegd. 

Quote van de wethouder: ‘De discussie bij de besluitvorming was minimaal. Dat heeft zeker ook alles te maken met de gedegenheid waarmee alles is aangeleverd. Unaniem was men van mening dat de wijze waarop jullie met de materie bezig waren en zijn, een dik compliment verdiend.’

Project:
Efficiënte maatregelen oplossen knelpunt spoorwegovergang Boxtel
Locatie:
Boxtel
Klant:
Gemeente Boxtel
Terug naar projecten