Fietsplan Samen verder fiets provincie Zuid-Holland

Jaarlijks vinden in Nederland 20.000 fietsongevallen plaats als gevolg van een slechte staat van het wegdek. Hobbelende fietspaden maken het fietsen al snel ongemakkelijk en vermoeiend en bij ietwat verzakte tegels of klinkers kunnen gevaarlijke situaties het gevolg zijn.


In het fietsplan ‘Samen Verder Fietsen’ van de provincie Zuid-Holland zijn ambities geformuleerd om de best bereikbare provincie te zijn, ook per fiets. De afgelopen jaren is een verschuiving ingezet van kwantiteit (veel kilometers fietspad aanleggen) naar kwaliteit (goed begaanbare en veilige fietspaden). In de provincie bevinden zich meerdere provinciale wegen met provinciale tegelfietspaden, nu veelal uitgevoerd in tegelverharding. Zeker op hoofdfietsroutes gaat de voorkeur van de provincie sterk uit naar een gesloten verharding (asfalt, beton). Het is comfortabeler (opheffing van trillingen) en een gesloten verharding zorgt voor een reductie van het aantal enkelvoudige fietsongevallen en is minder onderhoudsgevoelig dan tegels. De uiteindelijke verhardingskeuze wordt ook afgestemd met de kabel- en leidingbeheerders aangezien de bereikbaarheid ook gewaarborgd moet blijven.


Kragten voert momenteel, in opdracht van de provincie Zuid-Holland, onderzoek uit op een aantal tegelfietspadtrajecten uitgewerkt in ontwerpen met een andere comfortabelere verharding, waarna een RAW-contract inclusief bestekstekeningen dient te worden opgesteld, gevolgd door de aanbesteding en de uitvoeringsbegeleiding.


Ten behoeve van de vervanging van de fietspaden zal grondverzet plaats gaan vinden. Om dit veilig en verantwoord te laten verlopen voert Kragten momenteel diverse conditionerende onderzoeken uit:
• Milieuhygiënisch bodemonderzoek
• Archeologisch onderzoek
• Onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE)

Het doel van het milieuhygiënisch bodemonderzoek is inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de bodem om hiermee te kunnen bepalen welke veiligheidsmaatregelen er tijdens de uitvoering van het project moeten worden genomen. Daarnaast kan op basis van de resultaten van het bodemonderzoek worden bepaald hoe kan worden omgegaan met de vrijkomende grond (hergebruik of afvoer). Ten behoeve van deze bodemonderzoeken worden in dit project circa 300 boringen uitgevoerd. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan PFAS en GenX.


Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek is gekeken welke archeologische waarden zich binnen het onderzoeksgebied bevinden en of deze mogelijk kunnen worden aangetast door uitvoering van het bodemonderzoek, of later tijdens de uitvoering van het project. Gezien de diepte van de ingreep, circa 0,4 m -mv, bestaan hier vooralsnog geen aanwijzingen voor.


Tenslotte is gekeken naar NGE. In het onderzoeksgebied zijn al diverse onderzoeken NGE gedaan. In afstemming met de betreffende gemeenten wordt momenteel gekeken of nog aanvullend onderzoek nodig is en op welke plaatsen maatregelen noodzakelijk zijn, om de veiligheid tijdens onderzoek en uitvoering te waarborgen.


De eindresultaten van deze drie onderzoeken worden als bijlage bij het bestek gevoegd, zodat gewaarborgd wordt dat de geselecteerde aannemer die het werk gaat uitvoeren ook op de hoogte is en het werk veilig kan uitvoeren.

Project:
Fietsplan Samen verder fiets provincie Zuid-Holland
Locatie:
Provincie Zuid-Holland
Terug naar projecten