Fitroute Rijsenhout en Spaarndam gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer heeft de opdracht om uitvoering te geven aan de pijler duurzame sportinfrastructuur van het Sportakkoord. Het aardige is dat het Sportakkoord raakvlakken heeft met het Preventieakkoord en de aanstaande Omgevingswet. Alle drie de ‘grootheden’ hebben kansen in zich om de leefomgeving beweegvriendelijker en daarmee gezonder te maken. Uiteindelijk zullen deze grootheden ervoor zorgen dat gezondheid van mens en omgeving centraal staat en hier invulling aan gegeven wordt.

Kragten heeft bekeken welke kansen er zijn om de omgeving van de dorpen Rijsenhout en Spaarndam in de gemeente Haarlemmermeer beweegvriendelijker te maken, waardoor mensen (meer) verleid worden om te gaan bewegen en een gezonde(re) leefstijl aannemen. De aanpak die Kragten gekozen heeft, is als het ware een trechter. Eerst zijn behoeften geïnventariseerd en op basis daarvan zijn kansen opgeschreven. We zagen dat de doel-groep ouderen sterk vertegenwoordigd is in Rijsenhout en Spaarndam en dat er een behoefte lag aan het maken van ‘ommetjes’ enerzijds en actief bewegen in groepen anderzijds. In nauwe samenwerking met de gebiedsmanagers van Haarlemmermeer en met veel betrokkenen in het fysieke en sociale domein hebben we diverse kansen tegen elkaar afgewogen. Hierbij heeft de realisatie van een interventie binnen een korte tijd in combinatie met een hoog verwacht effect de doorslag gegeven om zogenaamde fitroutes te realiseren.

In de bestaande omgeving worden routepaaltjes gerealiseerd die voorzien zijn van een QR-code. Gebruikers kunnen deze code scannen en beweegoefeningen doen op een laagdrempelige manier. Een van de grote voordelen is dat de ingreep in de fysieke leefomgeving klein is en het verwachte effect bij de bewoners groot. Juist de aanpak om het fysieke en sociale domein bijeen te brengen heeft ertoe geleid dat zij elkaars taal spreken en gezondheid een mooie plek krijgt.

Project:
Fitroute Rijsenhout en Spaarndam gemeente Haarlemmermeer
Locatie:
Rijsenhout en Spaarndam
Klant:
Gemeente Haarlemmermeer
Terug naar projecten