Groeiboek fabels en feiten kabels en leidingen

Belemmeringen in wet- en regelgeving: Iedereen ervaart ze. En er is geen wet voor de kabels en leidingen. Regelgeving die betrekking heeft op kabels en leidingen is verspreid over een flink aantal wetten en besluiten. Naast de feitelijke belemmeringen die we tegenkomen, zien we dat er ook nogal wat aannames zijn die ons belemmeren. Die aannames zijn niet op feiten gebaseerd. Het doel van dit project is uitgaan van de feiten en niet van interpretaties rondom wet- en regelgeving en tegelijkertijd signaleren welke wetgeving die samenwerking in de weg staat.
Om hier helderheid in te verschaffen is binnen het COB-netwerk het project Groeiboek fabels en feiten gestart. Kragten is één van de participanten die aan dit project deelneemt, samen met vertegenwoordigers vanuit de gehele keten.

Over het project Groeiboek fabels en feiten
Alle stakeholders bij het aan- en verleggen van ondergrondse infra ervaren stellingnames, standpunten of gewoonten die de samenwerking tussen de partijen bemoeilijken. Het doel van dit project is om voor al deze ketenpartijen (overheden, ingenieursbureaus, aannemers, netbeheerders, et cetera) inzichtelijk te maken of deze stellingnames, standpunten of gewoonten gestoeld zijn op wet- en regelgeving (feiten) of dat het aannames (fabels) zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de interpretatie van 12/16 wekentermijn in de Telecommunicatiewet: gereed zijn van de werkzaamheden of dienen de werkzaamheden dan te zijn gestart. Een ander voorbeeld is onduidelijkheid over het moment waarop een verzoek tot aanpassing (VTA) dient te worden verstuurd aan een betreffende netbeheerder, zoals bedoeld in de Nadeelcompensatie Regeling (NKI 1999): voorafgaand of na het vaststellen van een pricipetracé (oplossing)? Door duidelijkheid te creëren over deze in de keten ervaren drempels, die al dan niet zijn ondervangen door regelgeving, kunnen partijen elkaar beter ‘begrijpen’. Dit moet de samenwerking ten goede komen.

Het Groeiboek fabels en feiten wordt een digitale omgeving waarin de juiste inhoud staat ten aanzien van (de interpretatie) van wet- en regelgeving over kabels en leidingen. Dit Groeiboek kan door de hele branche als uitgangspunt, naslagwerk of onderlegger gebruikt gaan worden. Daarvoor is het wel van belang dat het Groeiboek wordt vormgegeven door de gehele keten. Alleen op die manier heeft het een meerwaarde voor alle partijen.

Onderzoekstraject
Het onderzoekstraject bestaat een uit een drietal fasen:
- Inventariseren middels interviews
- Onderzoeken van de feitelijke grondslag
- Publicatie van fabels en feiten.

Het inventariseren gebeurt door een team van interviewers. Kragten zal binnen haar eigen netwerk stakeholders met betrekking tot kabels en leidingen bevragen op hun kennis en ervaringen. De interviews worden gehouden met mensen uit alle verschillende gebieden binnen de kabel- en leidingketen. De resultaten van de verschillende interviewers worden verzameld, de uitkomsten worden nader onderzocht en uiteindelijk wordt vastgesteld wat de fabels en wat de feiten zijn.
De fabels en feiten zullen verder worden ingedeeld in categorieën en nader worden uitgewerkt. Uiteindelijk zal voor de zomer van 2021 de eerste versie van het digitale Groeiboek voor kabels en leidingen worden gepubliceerd.

Project:
Groeiboek fabels en feiten kabels en leidingen
Locatie:
Nederland
Klant:
COB
Terug naar projecten