Havenbedrijf Moerdijk ontwikkelt een logistiek park

Havenbedrijf Moerdijk wil in 2020 starten met het ontwikkelen van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). LPM biedt ruimte voor grootschalige opslag en distributie en voor value added logistics. LPM schept nieuwe synergiemogelijkheden voor logistieke bedrijven en een vergaande interactie en samenwerking in de hele logistieke keten. Het park is gepland ten zuiden van het Knooppunt Klaverpolder (A16/A17) en krijgt een directe verbinding met de havenfaciliteiten. Er is daarmee een sluitende verbinding met het netwerk van binnenwater, zee, spoor, wegen en buisleidingen.

Maar LPM wordt niet zomaar een logistiek park. Met LPM wil het Havenbedrijf maximaal invulling geven aan haar uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Het doel wat hierbij hoort is het behalen van het BREEAM-NL Gebied-certificaat met de maximale kwalificatie: “Outstanding”. Een relatief uniek doel in Nederland, wat vraagt om innovatie van alle partners, toeleveranciers en producenten.
Daarnaast wil het Havenbedrijf Moerdijk een Digital Twin ontwikkelen, op basis waarvan zij in de toekomst gebruik kan maken om scenario’s virtueel te ontwikkelen en te beoordelen, ter onderbouwing van hun besluitvorming over het logistiek park. Eveneens een uniek vraagstuk in Nederland, zeker op deze schaal. Terecht mag hier gesproken worden van Big Data en de next level in Asset Management. Ook dit doel vraagt om innovatie(wils)kracht van alle partners.

Doelstellingen die laten zien wat de toekomst van bedrijventerreinen en in basis ook de sector zal worden. Doelstellingen die nu resulteren in vragen om samenwerking met partners. En bewust spreken we hier over partners, omdat partnerschap, een open en eerlijke relatie met begrip voor elkaars belangen en het gezamenlijk belang, de maatgevende voorwaarde is om deze doelstellingen mogelijk te maken.

In september 2018 kreeg Kragten de uitvraag voor de voorbereidingen van voornoemd project. In die uitvraag stonden maatgevende woorden die de projectstrategie van het Havenbedrijf eenduidig samenvatten:
‘Vertrouwen - geschikte partner - geselecteerde aannemer’. Op basis van een onderscheidend plan van aanpak en dito presentatie, waarin open en eerlijk over kansen en risico’s en belangen werd gesproken, maar waarin ook heel bewust ruimte was voor de persoonlijke verbinding, de aandacht voor de mens achter de rol en de klik tussen mensen, werd begin 2019 het voornemen tot gunning uitgesproken.

Vanaf dat moment is de lijn vanuit de uitvraag door alle partijen doorgetrokken in de samenwerking.
Bouwstenen voor het ontwerp werden door Kragten voorbereid en klaargezet voor het te vormen bouwteam. De eerste aanzet voor de Digital Twin werd samen met Infranea (als partner van Kragten) gemaakt, zodat het bouwteam ook dit doel snel en efficiënt zal kunnen oppakken. En de leidraad voor de partnerselectie en de onderliggende overeenkomst werd door Kragten samen met het Havenbedrijf opgemaakt. Ook deze leidraad was er (weer) op gericht vanuit vertrouwen een geschikte partner te vinden, die samen met Kragten en het Havenbedrijf Moerdijk dat bouwteam vormt wat de eerder genoemde doelstellingen mogelijk maakt.

Op dit moment is de aanbestedingsprocedure in volle gang en hebben bouwpartners de gelegenheid om te laten zien dat zij de belangen van het Havenbedrijf begrijpen en kunnen combineren en integreren met hun eigen belangen en er samen met Kragten voor zorgen dat de doelstellingen van het Havenbedrijf behaald worden. Een innovatief proces, waarin betrouwbare partners open en eerlijk de gewenste invulling gaan geven aan de doelstellingen van het Havenbedrijf Moerdijk en daarmee laten zien wat samenwerking mogelijk maakt!

Wordt vervolgd….

Project:
Havenbedrijf Moerdijk ontwikkelt een logistiek park
Terug naar projecten