Herinrichting voor aantrekkelijke Jagersrust en een betere bescherming van de natuur

Jagersrust betreft van oudsher een landbouwenclave, grenzend aan het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide op de Brabantse Wal. De enclave ligt in een grondwaterbeschermingsgebied, binnen een Natura 2000 gebied en binnen het beschermingsgebied van omliggende Natte Natuurparels. Het huidige agrarische gebruik heeft een ongewenste invloed op de waterhuishouding en -kwaliteit.

Waterschap Brabantse Delta wil een betere waterkwaliteit, minder verdroging en landschappelijke herinrichting. Dit leidt tot betere bescherming van de natuur en een aantrekkelijker landschap.

De herinrichting van het plangebied Jagersrust is opgedeeld in deeltrajecten en betreft een totale oppervlakte van circa 51 hectare.

De herinrichting zal hoofdzakelijk bestaan uit het herstellen/ontgraven van een ven, het graven van een opvangbak voor voedselrijk water, het graven van een grenssloot, een maaiveldverlaging, het ontdiepen van sloten en greppel en het aanplanten van bosplantsoen.

Kragten heeft de gehele besteksvoorbereiding verzorgd. Deze omvat het inventariseren van alle locaties, het uitvoeren van diverse onderzoeken (archeologie, detectie, (water)bodem, flora en fauna), het aanvragen van vergunningen (ontgrondings- en omgevingsvergunning, melding boswet), het opmaken van bestekstekeningen en het opstellen van het bestek. Tevens hebben wij het aanbestedingstraject ondersteund.

Project:
Herinrichting voor aantrekkelijke Jagersrust en een betere bescherming van de natuur
Locatie:
Ossendrecht
Klant:
Waterschap Brabantse Delta
Terug naar projecten