Herwaardering groen gemeente Helmond

Een boom is zoveel meer dan een boom. Naast de groeiplaats zijn niet de esthetische waarden van de boom de belangrijkste, maar de bijdragen die deze boom levert. Dat geldt niet alleen voor bomen, maar voor al ons groen. Met forse opgaven als een veranderend klimaat, een toename van mensen met overgewicht, een afname van de biodiversiteit, een toename van het aantal plagen en ziektes en een hoge druk op onze leefomgeving is het best bijzonder dat we de andere bijdragen die het groen kan leveren niet veel meer inzetten als probleemoplossers. Dat wil de gemeente Helmond anders gaan doen.

Door meer vanuit de bijdragen (ecosysteemdiensten) die het groen levert te denken, kunnen we het groen meer inzetten als probleemoplosser. Dat vraagt om een radicaal andere manier van omgaan met ons groen, waarbij we groen niet zien als een kostenpost waarop bezuinigd kan worden. De houding van afgelopen jaren. In de meeste wijken in Nederland is dat goed terug te zien in het zogenaamde gras-met-bomen-beleid, lekker goedkoop in beheer en onderhoud en tóch groen. Alleen een groene uitstraling blijkt niet genoeg, want juist gras scoort op veel bijdragen (ecosysteemdiensten) bijzonder laag (onder andere op biodiversiteit, plaagonderdrukking, beperking opwarming, voedselbron voor insecten); we laten kansen onbenut.

Wat we nu aan groen hebben en welke bijdragen het groen nu levert en in de toekomst kan leveren brachten we in beeld met behulp van onze GIS-specialisten (Geo Informatie Systeem). De (potentiële) bijdragen van het groen vertalen we in kaartbeelden die passen bij de agenda van Helmond, zoals die bij het opstellen van de omgevingsvisie voorligt.

1. Schaalsprong naar meer verstedelijking en betere bereikbaarheid.
2. Tegengaan van de sociale en economische tweedeling en gelijke kansen voor iedereen.
3. Het verduurzamen van de stad.

Zo dragen we het groen als probleemoplosser aan, als bouwsteen richting de omgevingsvisie.

Project:
Herwaardering groen gemeente Helmond
Locatie:
Helmond
Klant:
gemeente helmond
Terug naar projecten