Hoge precisie bij deformatiemeting Moerdijkbrug

Rijkswaterstaat (RWS) beheert de wegen, waterwegen en watersystemen. Om invulling te geven aan deze taak moet RWS op de hoogte zijn van de staat van het onderhoud van de bouwkundige kunstwerken. Een instandhoudingsanalyse per object maakt het mogelijk in te schatten welk onderhoud de komende jaren nodig is. Ten behoeve van deze analyse worden onder andere deformatiemetingen op de objecten uitgevoerd.

Een deformatiemeting is een zeer nauwkeurige meting en heeft als doel om eventuele verplaatsing van het object, of delen ervan, te kunnen vaststellen. Door periodieke metingen eenduidig op bepaalde punten met elkaar te vergelijken wordt beoordeeld of er beweging zit in het kunstwerk. Kragten heeft de laatste jaren in opdracht van Rijkswaterstaat veel deformatiemetingen uitgevoerd. De deformatiemeting van een van de Moerdijkbruggen was een van de meer uitdagende opdrachten.

Er zijn drie Moerdijkbruggen: van oost naar west is er de verkeersbrug, de spoorbrug en de HSL-brug. Kragten heeft deformatiemetingen uitgevoerd aan de verkeersbrug. De brug wordt gedragen door negen pijlers die ongeveer 97m uit elkaar liggen. In elke pijler zijn acht meetpunten geplaatst waarvan de onderlinge ligging zeer nauwkeurig (<1mm) in zowel het horizontale als het verticale vlak bepaald is.

Ook is gemeten hoe de pijlers ten opzichte van elkaar zijn gesitueerd. Vanaf elke pijler zijn metingen uitgevoerd. Rijkswaterstaat adviseerde om de pijlers vanuit mangaten onder de brug met een ladder te benaderen. Het meetorsen van de benodigde apparatuur op de ladder is echter een hels en risicovol karwei. Wij hebben het plan aangedragen om de pijlers te betreden vanaf een werkschip met een hijsinstallatie waaraan een beveiligde werkbak is bevestigd. Dit plan is enthousiast ontvangen. De metingen zijn zonder incidenten uitgevoerd, de resultaten voldeden aan de vereiste precisie.

Project:
Hoge precisie bij deformatiemeting Moerdijkbrug
Terug naar projecten