Hoogwatergeul Maas bij Maasband

Om overstromingen, zoals wij die helaas ook in 2021 in Limburg hebben gezien, te voorkomen heeft de Maas meer ruimte nodig. Om dit mogelijk te maken in Midden- en Zuid-Limburg is het Consortium Grensmaas opgericht. Grensmaas is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren. Eén van de projecten binnen dit traject is om bij de kern Maasband een hoogwatergeul te realiseren, waardoor de Maas meer ruimte krijgt.

Bij hoogwater wordt Maasband, als de nieuwe geul vol water stroomt, tijdelijk een eiland. Voor de bereikbaarheid van Maasband is gestart met de bouw van een hoogwaterbrug die Maasband met Meers verbindt. Omdat de nieuwe hoogwatergeul alle bestaande kabels en leidingen van de nutsvoorzieningen van en naar Maasband kruist, zullen deze worden verlegd.

De kabels en leidingen worden met zinkers en graafwerk in open sleuven onder de geul door gelegd. Daarbij kruisen ze de nieuwe waterkeringen aan beide zijden van de geul. De leidingen moeten aan de eisen van normreeks NEN3650 en NEN 3651 voldoen, om te zorgen voor het benodigde veiligheidsniveau en zo te voorkomen dat een leiding lek zou kunnen raken en daarmee de dijk weg zou kunnen spoelen.

Kragten heeft in een eerder stadium reeds het ontwerp en de werkomschrijving uitgewerkt voor de verlegging van de rioolpersleiding van gemeente Stein. Recent is een update gedaan op basis van de actuele plannen voor de kabel- en leidingverlegging.

Voor het verleggen van de nutsleidingen heeft Kragten in de eerste maanden van 2022 de benodigde sterkteberekeningen uitgevoerd van de waterleiding van WML en de gasleiding van Enexis. Dit betreft kunststofleidingen. Belastingen waaraan de leidingen worden blootgesteld zijn onder andere temperatuur, grondbelasting, inwendige druk, zettingen en verkeersbelasting. Voor de waterleiding is gekozen om een deel van het tracé in nodulair gietijzer uit te voeren, waarna ook hiervoor door Kragten de sterkteberekeningen zijn opgesteld. Vervolgens is het ontwerp van de water- en gasleidingen, rioolpersleidingen, mantelbuizen, ontluchters en afsluiters geoptimaliseerd en in tekeningen verwerkt. Door de goede samenwerking met Consortium Grensmaas, WML, Enexis, gemeente Stein en waterschap Limburg kon er snel gewerkt worden.

Nu het plan definitief is, kan het Consortium met ontwerp en berekeningen de watervergunningen bij het waterschap en bij Rijkswaterstaat aanvragen. Dit voorjaar worden reeds de eerste stappen van de verleggingswerkzaamheden uitgevoerd.
Droge voeten voor Limburg door een goede samenwerking.

Project:
Hoogwatergeul Maas bij Maasband
Locatie:
Maasband
Klant:
Consortium Grensmaas
Terug naar projecten