Hydraulische analyse afsluitingsoptie Alexanderhaven met WAQUA alle effecten in beeld

In het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma moet bij het bedrijventerrein Willem-Alexander dijkring 76 sluitend gemaakt worden. Een van de alternatieven is om de dijkring sluitend te maken middels een keersluis. Hierbij zou dan de gehele haven hoogwatervrij komen te liggen.

Vanwege de verwachte significante effecten op de Maas, is voor dit alternatief een hydraulische analyse uitgevoerd. De analyse is uitgevoerd met behulp van het 2D hydro-dynamisch model WAQUA. De resultaten laten zien dat het stromingspatroon in het geval van hoogwater negatief beïnvloed zouden worden. De keersluis blokkeert tijdens hoogwater een belangrijke nevenstroom die dan optreedt. Dit leidt dit ongewenste opstuwing, die volgens de eisen van Rijkswaterstaat gecompenseerd moet worden. Deze en andere negatieve gevolgen (zoals verlies van berging) als gevolg van de aanleg van de keersluis zijn lastig te compenseren.

Middels WAQUA-berekeningen is vroegtijdig in het proces al duidelijkheid verschaft over de effecten van de verschillende maatregelen.

Project:
Hydraulische analyse afsluitingsoptie Alexanderhaven met WAQUA alle effecten in beeld
Locatie:
Roermond
Klant:
Gemeente Roermond en Waterschap Limburg
Terug naar projecten