Interactieve energiekaart gemeente Best

Kragten stelde samen met de gemeente Best de ‘Visie duurzame energie buitengebied Best’ op. De gemeente Best neemt, ook in relatie tot de Regionale Energiestrategie, samen met de regio haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en zoekt naar mogelijkheden voor het verduurzamen van haar energiebehoefte. De gemeente Best realiseert zich dat de benodigde energie niet alleen in het stedelijk gebied kan worden opgewekt. De ‘Visie duurzame energie buitengebied Best’ geeft aan waar het opwekken van met name zonne-energie in het buitengebied mogelijk en toelaatbaar is. Voortbouwend op de genoemde visie ontwikkelde Kragten de ‘Interactieve Energiekaart gemeente Best’. De gemeente vroeg Kragten om, zowel voor intern als extern gebruik, een digitale kaart te maken en alle zonneparken in de gemeente Best en alle grootschalige energie-opwek op daken in het buitengebied (gerealiseerd en/of in procedure) letterlijk in beeld te brengen.

In de nieuwe buitenwijk voor Amsterdam, genaamd Weespersluis, komen uitdagingen als woningnood en klimaatverandering bij elkaar. Kragten ondersteunt Antea Realisatie met ontwerpwerkzaamheden en systemengineering bij het realiseren van deze unieke woonwijk. Flexibiliteit en veel ervaring met dergelijke projecten spelen hierbij een belangrijke rol. Amsterdam heeft te maken met een grote woningnood. Deze uitdaging wordt alleen maar gecompliceerder met het oog op klimaatverandering. Naast woningen moeten groen en water ook een plek krijgen. In de nieuwe woonwijk Weespersluis komen deze twee richtingen bij elkaar. In een voormalig natte polder worden bijna 3.000 woningen gerealiseerd. De woningblokken worden verhoogd aangelegd met behulp van zand. Ieder woningblok wordt omgeven door water. De gehele wijk vormt een verbinding tussen de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal. In het midden van de wijk komt een grote plas genaamd De Gouw.

Kragten ontwerpt de bouw- en woonrijpsituaties. Bouwrijp, zodat alle infrastructuur en nutsvoorzieningen klaar liggen voor het bouwen van alle woningen. Woonrijp, zodat een mooie leefbare wijk ontstaat waar mensen met plezier wonen. Doordat we ervaring hebben met alle fases van een project - van onderzoek tot aan uitvoering - spreken wij zowel de taal van de ontwikkelaar als van de aannemer. We brengen alle eisen in kaart, doen raakvlakkenanalyses en stellen verificatie-, beheer- en Door op een zonnepark op de digitale kaart te klikken, verschijnt alle informatie over het desbetreffende zonnepark in beeld: ligging, omvang, energie-opwek, inrichting, landschappelijke inpassing, onderliggende rapportages en dergelijke. Nieuwe initiatieven zijn gemakkelijk toe te voegen; er is dus sprake van een ‘levende kaart’ die gemakkelijk te bedienen is. Ook andere kaarten, zoals de structuurvisie en de omgevingsvisie, zijn onderdeel van de interactieve kaart en kunnen worden geraadpleegd.

De gemeente Best wil de interactieve kaart gebruiken bij het informeren van bewoners en ambtenaren over de initiatieven en de gevolgen hiervan op het relatief kleine buitengebied van de gemeente. De kaart biedt zowel een overall-beeld van de zonneparken en zonnedaken in het buitengebied als informatie over de afzonderlijke locaties. Binnenkort vindt in de gemeente Best een interne bijeenkomst plaats waarbij de kaart ‘wordt uitgeprobeerd’. Kragten is hierbij ook aanwezig en zal op advies van de gebruikers van de interactieve kaart de gewenste optimalisaties doorvoeren.

Project:
Interactieve energiekaart gemeente Best
Locatie:
Best
Klant:
Gemeente Best
Terug naar projecten