Klimaatadaptieve aanpak Oeffeltse Raam

De Oeffeltse Raam ontspringt aan de noordkant van de Overloonsche Duinen, een dekzandrug die enkele meters hoger ligt dan de gebieden ten noorden ervan. Van hieruit stroomt het water in noordwestelijke richting, parallel aan de Maas. Grote delen van de beek zijn gekanaliseerd.

Wateroverlast en meer
Waterschap Aa en Maas en gemeente Boxmeer zoeken een integrale oplossing voor de wateroverlast tijdens zomerse piekbuien op de agrarische percelen en bedrijventerrein Saxe Gotha in de Oeffeltse Raam. In 2019 zijn zij gestart met hydrologisch onderzoek en met alle betrokken partijen, zoals de grondeigenaren en ZLTO, bedrijventerrein Saxe Gotha en Brabants Landschap, inventariseerden zij de mogelijke maatregelen en de effectiviteit hiervan.

Er werd breed gekeken naar aanhakende problemen, waardoor meerdere aspecten in de oplossing zijn meegenomen: de wateroverlast van zowel het landelijke gebied als het bedrijventerrein Saxe Gotha, het afstemmen van het water- en peilbeheer op landbouw én natuur, het bestrijden van droogte, het realiseren van natuurvriendelijke oevers en een ecologische verbindingszone, het vergroten van de natuurwaarden van natuurterrein ’t Schraalzand en het verbeteren van de bereikbaarheid voor beheer en onderhoud, rekening houdend met de bever.

Wat gaan we eraan doen?
Er zal een waterberging van 14 hectare, 40.000 m3 worden aangelegd door middel van een ’bak’ met diverse compartimenten, een tweetal vijvers en een groot waterinfiltrerend grasland.
Bij wateroverlast en droogte zal een inlaatgemaal met persleiding ervoor zorgen dat water vanuit de Maas kan worden afgevoerd of opgepompt. Tevens kan door middel van kleppen water worden gereguleerd naar de Oeffeltse Raam.
Op een tweetal plaatsen zullen buiten de waterloop paaiplaatsen voor de bever worden aangelegd. Met als doel een mooi habitat voor de bever te creëren, waarbij de overlast van de bever minimaal is.
Ook is voorzien in de aanleg van viereneenhalve kilometer natuurvriendelijke oevers en een kilometer ecologische verbindingszone, waardoor dieren zich goed van het ene natuurgebied naar het andere kunnen verplaatsen. Deze ecologische verbindingszone bestaat uit een poel, struwelen en bloemrijk grasland. Om de diversiteit voor flora en fauna te optimaliseren zullen er stroomversnellingen in de Oeffeltse Raam worden gerealiseerd en op een aantal plekken komen slingerende paden, zodat de bereikbaarheid voor beheer en onderhoud gewaarborgd is en deze paden kunnen direct als wandelpaden voor recreanten dienen.

Wanneer?
Eind van dit jaar zal gestart worden met de uitvoering van het plan en medio 2022 dient het gerealiseerd te zijn. Dan is er weer een fijne leefomgeving voor mens, dier en natuur gerealiseerd.

Project:
Klimaatadaptieve aanpak Oeffeltse Raam
Locatie:
Boxmeer
Klant:
Waterscha Aa en Maas en gemeente Boxtel
Terug naar projecten