Leidraad Infiltratievoorzieningen Samenwerkiingsverband Westelijke Mijnstreek

Sinds de invoering van de Watertoets in 2003 is het gebruikelijk om bij nieuwbouwprojecten infiltratievoorzieningen voor regenwater te realiseren. Op deze wijze kunnen we rioolstelsels en regenwaterzuiveringsintallaties ontlasten, (hevige) regenbuien vasthouden op de plekken waar ze vallen en zodat ze infiltreren in de bodem en zo de grondwatervoorraad op peil houden. Allemaal goede doelen die we blijvend willen realiseren. Dat maakt de vraag relevant wat nu belangrijk is bij het ontwerp van deze voorzieningen. Functioneren de reeds gerealiseerde voorzieningen nog wel zoals we hadden bedacht? Welk onderhoud en welke frequentie van onderhoud is belangrijk om de voorziening zo optimaal mogelijk te laten blijven functioneren? Allemaal vragen die speelden binnen het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek, waarin de gemeenten Stein, Beek, Beekdaelen en Sittard-Geleen deelnemen.


In opdracht van het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek is Kragten met de betrokken gemeenten, het waterschap Limburg en het waterschapsbedrijf Limburg het gehele traject van ontwerp tot en met beheer van infiltratievoorzieningen gaan evalueren. Wat gaat goed in het ontwerp, de aanleg en het beheer van deze voorzieningen en wat kan beter? In de evaluatie waarin vanuit de gemeentelijke organisaties in verschillende lagen (projectleider, ontwerper, beheerder, buitendienstmedewerker) is meegedacht, kwamen ook enkele pijnpunten naar voren. Zowel in ontwerp, aanleg, monitoring en beheer zijn optimalisaties mogelijk, inhoudelijk en ook procesmatig.


Dit onderkende het samenwerkingsverband en men wil toe naar verbetering. De evaluatie vormde de basis om door te pakken en dit leidde tot de Leidraad Infiltratievoorzieningen. Deze leidraad geeft voor de verschillende fases handvatten en kan gemeente breed worden gebruikt. Het vormt een startpunt voor vervolgtrajecten om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de infiltratievoorzieningen, zodat tegen de laagst maatschappelijke kosten regenwater bij hevige regenval niet tot overlast leidt, de voorziening blijft functioneren, grondwater wordt aangevuld en verdroging wordt tegengegaan.
Zo leidt kennis tot optimalisatie en een fijne leefomgeving zonder wateroverlast.

Project:
Leidraad Infiltratievoorzieningen Samenwerkiingsverband Westelijke Mijnstreek
Locatie:
Zuid-Limburg
Klant:
Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek
Terug naar projecten