Maatwerk in agrarische geurverordening Olst

In Nederland kennen we vele verschillende functies op korte afstand van elkaar. In de huidige markt blijft de vraag naar meer woningen groot en zal Nederland steeds voller worden. Het vinden van een geschikte locatie voor woningbouw zonder beperkingen wordt daarmee steeds moeilijker. Toch zijn er ook mogelijkheden om te bouwen op milieubelaste locaties.

Een locatie kan belast zijn door verschillende milieuaspecten. Dit kan bijvoorbeeld door risico’s vanwege externe bronnen, een te hoge geluidbelasting of een agrarische geurcirkel. Een diversiteit aan activiteiten zorgt ervoor dat verschillende richtafstanden gerespecteerd dienen te worden. Deze afstanden zijn in het leven geroepen om een goed woon- en leefklimaat voor bewoners te waarborgen. Zodra uw beoogde ontwikkellocatie binnen één of meerdere contouren van een milieubelastende activiteit ligt, is realisatie niet zonder meer mogelijk. Door het treffen van maatregelen, zoals bijvoorbeeld ‘dove’ gevels bij een te hoge geluidbelasting of het plaatsen van een afvangende haag nabij percelen waar bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, kan toch gebouwd worden.

Voor enkele milieuaspecten bestaat ook de mogelijkheid om de normering aan te passen op basis van lokaal beleid. Zo kunnen lokale overheden binnen bepaalde marges afwijken van de reguliere wettelijke normen. Dit is onder andere het geval bij agrarische geur. Kragten werd benaderd door een initiatiefnemer die een bouwplan wenst te realiseren binnen een bestaande geurcontour. In overleg met het bevoegd gezag heeft Kragten een gebiedsvisie en een gemeentelijke geurverordening opgesteld waarmee het bouwplan in Olst mogelijk wordt gemaakt. Door onderbouwd af te wijken van de wettelijke geurnormen ontstaat onder meer ruimte voor duurzame, vitale landbouw, vergroting van toeristisch-recreatieve mogelijkheden, hergebruik van agrarische bebouwing en nieuwbouw in het landelijke gebied.

Door de geurnormen lokaal te wijzigen komt in Olst ruimte om woningen te realiseren ten behoeve van de vestigingsmogelijkheid voor starters uit de eigen omgeving. Daarnaast worden de ontwikkelmogelijkheden van omliggende veehouderijen niet beperkt door de nieuwe normstelling.

Indien ontwikkelingen niet mogelijk zijn vanwege milieuhygiënische beperkingen, kan het treffen van maatregelen, het opstellen van een lokaal beleid of een combinatie van beiden zorgen voor een oplossing waardoor woningbouw alsnog mogelijk is.

Project:
Maatwerk in agrarische geurverordening Olst
Locatie:
Olst
Klant:
Gemeente Olst-Wijhe
Terug naar projecten