Masterplan Wemeldinge - het geheim van de Oosterschelde

Een coproductie waar ZKA en Kragten samenwerkten om een breed gedragen en samenhangend beeldend Masterplan Wemeldinge op te stellen. Een plan met als doel een (toeristisch) vitaal, levendig en leefbaar Wemeldinge, met een passend (toeristisch-recreatief) voorzieningenaanbod voor inwoners, toeristen en andere bezoekers.

De behoefte aan dit Masterplan vloeit voort uit het aanvankelijke plan om te komen tot een kwaliteitsatlas Boulevard Wemeldinge. Dit idee is vervolgens breder getrokken tot de hele kern Wemeldinge en het gebied eromheen inclusief het buitengebied met in totaal circa 3.000 inwoners.
ZKA Leisure Consultants/Seinpost, specialist in het vitaliseren en leefbaar houden van dorpen, steden en regio’s, en Kragten stelden het Masterplan op in nauwe samenspraak met de gemeente Kapelle, ondernemers en inwoners. Het accent van het Masterplan ligt nadrukkelijk op de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Kragten geeft invulling binnen het integraal perspectief door onder andere aandacht te besteden aan de ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit, natuur en landschap en klimaatadaptatie met de hierbij behorende verbeeldingen.

Het Masterplan Wemeldinge 2030 biedt een integraal perspectief waarmee Wemeldinge zich economisch en op maatschappelijk verantwoorde wijze toeristisch-recreatief kan ontwikkelen. Dit masterplan biedt de gemeente een toetsingskader om plannen en initiatieven van ondernemers te beoordelen en vormt een instrument bij het ramen van toekomstige investeringen in het openbaar gebied. Thema’s als duurzaamheid, klimaatadaptatie en mobiliteit nemen wij bij de huidige transformaties en inrichtingen van openbare gebieden impliciet mee. Duurzaamheid en hoe vertaal je gemeentelijke ambities in klimaatadaptieve plannen? Kragten stelt ook hier een pragmatische en integrale benadering voor die resulteert in concrete duurzaamheidsideeën. Een zestal duurzaamheidsthema’s die leiden tot concrete maatregelen en ambities ten aanzien van klimaat, grondstoffen, energie, biodiversiteit, milieukwaliteit en mobiliteit.

(In kader plaatsen) Bijvoorbeeld de impressies van het dorpsplein in Wemeldinge, waarbij onderstaande aspecten en meer zijn meegenomen:
- Het extra bergen van hemelwater en dit tevens vasthouden in het groen.
- De beperking van verdroging en verdamping door het planten van extra bomen die voor verkoeling zorgen.
- Het aanbrengen van extra beplanting om droogte tegen te gaan.
- Het toepassen van circulaire inrichtingsmaterialen; de bestaande vrijkomende materialen worden elders hergebruikt.
- Ter bevordering van de biodiversiteit wordt prairiebeplanting voorgesteld met bloemrijke borders als voedselbron voor insecten en vogels.
- Ter verbetering van de luchtkwaliteit wordt groen geplaatst voor het afvangen van fijnstof.
- Tevens realiseren we een autoluwere omgeving met extra ruimte voor voetgangers en fietsers.

Aan deze recreatieve parel van de Oosterschelde zal de komende jaren worden gewerkt.

Project:
Masterplan Wemeldinge - het geheim van de Oosterschelde
Locatie:
Wemeldinge
Klant:
Gemeente Kapelle
Terug naar projecten