Meer dan een Milieubeleidsplan in Eijsden-Margraten

Het vorige milieubeleidsplan is verlopen. Toch willen we ons en onze flora en fauna een fijne leefomgeving geven. Daardoor is er behoefte aan een nieuw beleidsplan. Met dit plan willen we aan de inwoners en ondernemers laten zien wat we (voor hen) op milieu en duurzaamheidsgebied doen. Hiermee willen we inwoners en ondernemers uitdagen om ook mee te doen. Bovendien blijven we met dit plan zorg dragen voor een goede integratie van milieu in andere beleidsvelden.

Ons huidige milieu zoals wij dit kennen is aan het veranderen: We gebruiken wereldwijd bijna twee keer de hoeveelheid natuurlijke grondstoffen als wat de aarde jaarlijks produceert. Om in de toekomst in grondstoffen te blijven voorzien, moeten we samenwerken richting een circulaire economie. Door het gebruik van fossiele energiebronnen neemt de hoeveel CO2 in de atmosfeer toe. Daarom is de overstap van fossiele energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen zo belangrijk. Het klimaat verandert. Dat merken we nu al en de verwachting is dat de effecten toenemen. Het wordt warmer, het regent vaker en de droge periodes nemen toe. Maar de effecten van klimaatverandering zijn breder dan deze directe overlasten. Onze leefomgeving aanpassen aan de veranderende omstandigheden is daarom belangrijk.

Om een goed woon- en leefklimaat te behouden of zelfs te verbeteren is het daarom des te belangrijk om ons milieu te beschermen. Dit milieubeleidsplan geeft aan hoe we de komende vier jaar aan de slag gaan om dit voor elkaar te krijgen. Dit alles volledig in lijn met nieuwe bestuursstijl van de gemeente anders durven doen’ waarin een zorgzame samenleving en duurzaamheid centraal staat. Centraal in het plan staan natuurwaarden, grondstoffen, klimaatbestendigheid, duurzame leefomgeving en energie. De bekende thema’s zoals bodem, water, geluid, lucht en geur vervullen daarbij een faciliterende rol om de centraal gestelde milieudoelen te realiseren.
Voor energie is reeds een energiebeleidsplan opgesteld in 2018. Hier halen we de belangrijkste punten uit en verbinden deze met de andere thema’s.

Dit milieubeleidsplan komt tot stand door het combineren van expertise binnen de gemeente. Medewerkers van verschillende afdelingen brengen hun eigen kennis in, de raad is actief aan de voorkant betrokken en we gaan de straat op om burgers hun input te laten geven. Het plan geeft inzicht in wat er in de gemeente speelt en legt een gedegen basis voor het stellen van prioriteiten en het verdelen van de financiële middelen voor de komende jaren.

Project:
Meer dan een Milieubeleidsplan in Eijsden-Margraten
Locatie:
Eijsden-Margraten
Klant:
Gemeente Eijsden-Margraten
Terug naar projecten