Monitoren voortgang Grensmaaswerkzaamheden

Controle van waterstanden, natuurontwikkeling en oeverbeschadigingen

Samen met Agtersloot Hydraulisch Advies (AHA) heeft Kragten voor het vijfde jaar op rij op elf locaties de voortgang van de werkzaamheden en de natuurontwikkeling in het Natura2000-gebied Grensmaas geïnventariseerd.


De Grensmaas is het grootste rivierverruimingsproject dat momenteel in Nederland in uitvoering is. Over een traject van meer dan veertig kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren wordt de Maas op meerdere plekken verbreed en verdiept om Limburg beter te beschermen tegen overstromingen. Hoogwaterbescherming wordt hier gecombineerd met natuurontwikkeling. Dit wordt gefinancierd door de winning van zand en met name grind in de bodem.


Op elf locaties in en langs de Maas tussen Bosscherveld en Visserweert waar de delfstofwinning nog loopt of reeds is afgerond, hebben Kragten en AHA invulling gegeven aan de verplichte monitoring die het Consortium Grensmaas van Rijkswaterstaat moet uitvoeren. We inventariseren de voortgang van de werkzaamheden, meten en berekenen of de geplande waterstandsdalingen worden behaald en gaan na hoe de natuur zich op de verschillende locaties ontwikkelt. Hierdoor kan Rijkswaterstaat controleren of de vooraf berekende effecten ten aanzien van natuur en hoogwaterveiligheid in de praktijk ook daadwerkelijk uitkomen en of er ergens bijsturing nodig is.


Naar aanleiding van de hoogwateroverlast van afgelopen zomer hebben we naast de reguliere monitoring ook een aantal risicolocaties geïnventariseerd. Door de hogere stroomsnelheden in de Maas is op een aantal plekken oevererosie opgetreden en zijn bestortingen weggespoeld. Daar waar we dit hebben geconstateerd, dient dit door het Consortium Grensmaas te worden hersteld of moet een andersoortige oeverbekleding worden aangebracht, zodat dit bij een volgende hoogwatergolf niet weer kan optreden. Hiermee dragen we bij aan het veilig houden van Limburg.

Project:
Monitoren voortgang Grensmaaswerkzaamheden
Locatie:
Limburg
Klant:
Provincie Limburg
Terug naar projecten