Natuurontwikkeling en beekherstel landinrichting Bergeijk-Keersop

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied is aan Kragten gevraagd een inrichtingsbestek op te stellen voor de als Natura2000-onderdeel aangewezen Keersop en de Ecologische Hoofdstructuur langs de Keersop bij Bergeijk en Westerhoven. Aanleiding voor het inrichtingsbestek was het vrijkomen van voldoende gronden, in totaal ruim 50 hectare, binnen het landinrichtingsproject Bergeijk-Keersop. Na een vrijwillige kavelruil kon gestart worden met natuurontwikkeling en het herstel van de beekloop.

De Keersop is een laaglandbeek met bijzondere natuurwaarden, onder andere in de vorm van de zeldzame beekprik (vis). In 2008 is gestart met de uitvoering van het omvangrijke project. Hierbij is 3 kilometer aan rechtgetrokken beek weer in de oorspronkelijke staat hersteld. De in te richten percelen zijn vooraf onderzocht op grondwaterstand, bodemopbouw, voedselrijkdom en archeologische waarden. Op basis van dit verkennende onderzoek zijn de percelen rond de beek heringericht met vooraf bepaalde natuurdoelen, variërend van nat schraalgrasland met poelen tot wilgen- en elzenbroekbossen. Het gebied is toegankelijk gemaakt door middel van enkele wandelpaden, waarmee een lang gekoesterde wens van omwonenden in vervulling is gegaan.

In navolging van het vervaardigen van het inrichtingsbestek heeft Kragten een rapport opgesteld over het Eigendom, Beheer en Onderhoud van de betreffende percelen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de gewenste inrichting in het plangebied wordt bereikt. In het Eigendoms-, Beheer- en Onderhoudsplan (EBO) is allereerst een verdeling van de gronden gemaakt. Hierbij heeft voor enkele gronden kavelruil plaatsgevonden. Vervolgens zijn de streefdoeltypen uit het inrichtingsbestek uitgewerkt en is per deelgebied vastgelegd welk onderhoud uitgevoerd zal moeten worden voor het behalen van de streefdoeltypen. Tot slot is de wijze van onderhoud voor alle streefdoeltypen besproken zodat ook op de lange termijn doeltypen behouden blijven.

Project:
Natuurontwikkeling en beekherstel landinrichting Bergeijk-Keersop
Locatie:
Keersop
Klant:
Dienst Landelijk Gebied
Terug naar projecten