Natuurontwikkeling uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland hebben het initiatief om de uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden (UWDH) langs de Waal opnieuw in te richten. Door het aanleggen van een aantal meestromende nevengeulen en het gebied anders te beheren ontstaan nieuwe natuurwaarden, verbetert de waterkwaliteit en wordt de biodiversiteit gestimuleerd.

Het gebied heeft een lengte van circa 15 km en een oppervlakte van 665 ha. Door het intensieve agrarische gebruik is de natuurwaarde hier de afgelopen jaren steeds verder achteruitgegaan. Daarom heeft Kragten een nieuw ontwerp voor het gebied gemaakt met daarin onder andere vijf meestromende nevengeulen met een totale lengte van ongeveer 10 km, verschillende overstromingsvlaktes, poelen en moerassen. De uitgestrekte kortgeschoren graslanden waar nu nog koeien grazen worden door deze anders te beheren omgevormd tot een ruiger natuurgebied.

Door de drukke scheepvaart op de Waal zijn er steeds minder plekken waar vissen eten kunnen zoeken en eitjes kunnen leggen. Die ruimte is er wel in de nieuwe meestromende nevengeulen, onder andere voor de rivierprik en winde. Voor de ligging van deze geulen is aangesloten bij historische laagtes en structuren in het landschap. In het ontwerp hebben we steeds een evenwicht gezocht tussen alle belangen in het gebied, die soms met elkaar conflicteren. Een continue afweging tussen onder andere ecologie, landschap, rivierkunde en recreatie heeft uiteindelijk tot een integraal nieuw ontwerp voor het gebied geleid.

In aanvulling op de 192 ha bestaande natuur in het gebied zal 263 ha nieuwe natuur ontstaan. De bloem- en kruidenrijke graslanden trekken insecten en nieuwe vogelsoorten aan. De posteleinhoen en de kwartelkoning zijn bijvoorbeeld zeldzame vogelsoorten die zich bij voorkeur vestigen in nattere uiterwaarden. In plaats van de bestaande graslanden ontstaat een natter natuurlijker gebied dat beter past bij de karakteristeken van de uiterwaarden en een ideaal leefgebied is voor deze soorten.

Het ontwerp is inmiddels gereed en de bestemmingsplanprocedure is opgestart. Nadat alle procedures zijn afgerond, zal naar verwachting de uitvoering eind 2022 beginnen zodat in 2025 een uniek nieuw natuurgebied ontstaat.


Voor nadere informatie over het project verwijzen wij u graag naar de projectwebsite www.wameldreumelheerewaarden.nl.

Project:
Natuurontwikkeling uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden
Locatie:
Wamel, Dreumel en Heerewaarden
Klant:
Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer
Terug naar projecten