Natuurontwikkeling uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden

Een thuis voor mens, plant en dier.

Sinds eind 2016 wordt gewerkt aan een plan voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden. Het betreft 250 hectare nieuwe natuur en 2 km mee-stromende nevengeul en 6 km aan strangen. De provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben hierin het voortouw, in nauwe samenwerking met de gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel en het waterschap Rivierenland.

Met het plan wordt een waardevol natuurgebied gerealiseerd waar mens, dier en plant zich thuis voelen. De doelen vanuit de Natura 2000 wetgeving, het Gelders natuurnetwerk en de Europese Kaderrichtlijn Water, voor schoner water waarin meer dieren en planten leven, worden hiermee gerealiseerd. In juli 2017 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Kragten is momenteel bezig met de planstudie en voorbereiding van de realisatie van dit natuurontwikkelingsproject. Het doel van onze werkzaamheden is te komen tot een haalbaar plan, waarbij haalbaar staat voor technisch-inhoudelijk maakbaar, vergunbaar, betaalbaar en gedragen door de omgeving (bevolking en bestuurlijk).

We werken het schetsontwerp verder uit tot een definitief ontwerp. In het ontwerpproces is gebiedskennis belangrijk. Daarom betrekken we belanghebbenden (bewoners, eigenaren, gebruikers, dorpsraden, verenigingen, belangengroepen et cetera) bij de ontwikkeling van het plan.

Om te komen tot een haalbaar plan zijn tevens diverse onderzoeken nodig. Het gaat hierbij onder meer om onderzoeken voor archeologie, niet- gesprongen explosieven, (water)bodem, ecologie, rivierkunde, geohydrologie en kabels en leidingen. Verder behoren het opstellen van een Milieueffectrapportage, het regelen van de planologische inpassing middels een tweetal bestemmingsplannen en het aanvragen van de benodigde vergunningen tot onze werkzaamheden. Ook het opstellen van een beheervisie en -plan zullen we verzorgen (duurzaam natuur- en veiligheidsbeheer). Tot slot werken we de stukken uit voor het aanbestedingsdossier van de realisatiefase.

Zo dragen we bij aan een mooi stuk natuur voor het leven op deze aarde.

Voor nadere informatie over het project verwijzen wij u graag naar de projectwebsite www.wameldreumelheerewaarden.nl.

Project:
Natuurontwikkeling uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden
Locatie:
Wamel, Dreumel en Heerewaarden
Klant:
Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer
Terug naar projecten