Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat

Tussen Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied: Westelijke Langstraat. Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Deze achteruitgang wordt gestopt door de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en bestaande natuur en landschap te behouden en te herstellen. In totaal krijgt ongeveer 650 hectare op den duur de bestemming natuur. De provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen om samen met waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk de komende jaren natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat te realiseren. Kragten adviseert de opdrachtgever met de planvoorbereiding in de aanloop naar de aanbestedingsfase die in 2020 wordt opgestart.

Als voorbereiding op het UAV-GC contract hebben we onder andere, samen met diverse onderaannemers, een grootschalig integraal conditionerend onderzoek uitgevoerd op de aspecten milieukundige (water)bodemkwaliteit, geotechniek, archeologie en een inventarisatie naar een gastransportleiding. Dit onderzoek geeft voldoende informatie voor de marktpartijen en de opdrachtgever om deze projectrisico’s af te kunnen prijzen, respectievelijk te kunnen beheersen.

Gezien het enorme oppervlakte van het plangebied, de diverse eigenaren en terreinbeheerders, de verdachtheid op niet gesprongen explosieven (NGE) waren er voorafgaande aan deze onderzoeken een aantal stappen noodzakelijk.
Stap 1. Toestemming en toegang regelen
Stap 2. Inmetingen boor- en sondeerpunten met GPS
Stap 3. NGE vrijgave boor- en sondeerpunten

Door de aanwezigheid van een groot aantal gedempte sloten was voor het milieukundig bodemonderzoek nog een aanvullende stap noodzakelijk.
Stap 4. Grondradar

In een normale situatie al een hele klus om alles op elkaar af te stemmen en geen stagnatie tussen deze stappen en de vervolgonderzoeken te vormen. Maar met de start van het onderzoek werden we geconfronteerd met de coronamaatregelen besloten door onze regering. Wat doen? Stoppen was geen optie, gezien het naderende landbouw- en natuurseizoen en het op gang gezette aanbestedingstraject. Verder dus! Alle communicatiemiddelen (Teams, Skype, mail, WhatsApp, mobiel) vanuit de diverse thuislocaties en het veld zijn ingezet om alle partijen van informatie te voorzien. Het opgebouwde netwerk door de omgevingsmanagers heeft bijgedragen in het versnellen van de communicatie met de omgevingspartijen. Het begrip voor deze uitzonderlijke situatie waarin we met z’n alle verkeren, heeft geresulteerd dat de betrokken partijen met een flexibele houding ‘aan boord’ bleven. Achteraf bekeken kun je spreken van een succesvol integraal onderzoeksproces.

Project:
Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat
Locatie:
Waalwijk-Waspik
Klant:
Provincie Noord-Brabant
Terug naar projecten