Natuurvriendelijke recreatie in het Schollebos

In het hart van de gemeente Capelle aan den IJssel ligt stadsdeelpark ’Het Schollebos’. Dit park is circa 100 hectare groot en wordt door de inwoners van Capelle aan den IJssel erg gewaardeerd en door hen gebruikt om te recreëren, te sporten en te ontspannen. De gemeente heeft Kragten gevraagd het proces te begeleiden om tot een visie voor dit park te komen.

Een nieuwe visie van de Capellenaren voor een vitaal park
Uit een inspectie van Bomenwacht Nederland bleek dat er grote ingrepen (volledige kap en vervanging van bospercelen) noodzakelijk waren om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen en het jaren geleden vastgelegde eindbeeld te bereiken.

Samen met de gemeente hebben we een proces bedacht om in een korte tijd een nieuwe visie voor het Schollebos op te stellen, samen met bewoners, de politiek en belanghebbende organisaties en bedrijven. Van januari tot april is er intensief samengewerkt met de gemeente en belanghebbenden om de visie te vormen. Deze visie geeft voor de lange termijn richting aan de bedoeling van het Schollebos. Belangrijk uitgangspunt bij het schrijven van de visie bleek integraliteit. Thema’s zoals klimaat, natuur, recreatie, sport, mobiliteit, educatie en sociaal maatschappelijk nut lopen als een rode draad door de visie heen. Dit is vertaald in het wensbeeld van het Schollebos in 2060.

In juli is de visie met veel lof voor het proces en het product aangenomen door de gemeenteraad en zijn de noodzakelijke financiële middelen zowel structureel als voor investeringen beschikbaar gesteld. De raadsleden zien deze wijze van samenwerken als een voorbeeld voor hoe het in de gemeente moet, zeker met het oog op de Omgevingswet en de gemeentelijke stadsvisie.

Intensief participatieproces
Kenmerkend aan dit project is de intensieve samenwerking tussen de gemeente, bewoners, organisaties, politiek en Kragten. Samen is in de zogenaamde werkplaatsen de basis gelegd voor de visie. Hierbij zijn ambities, ideeën en kennis over het Schollebos met elkaar gedeeld en omgevormd tot de contouren van de visie. Vervolgens is de visiecontour in een breed uitgezette online-enquête getoetst bij de inwoners van de gemeente en de bezoekers van de Schollebos. De ruim 1.360 reacties hierop zijn in de vorming van de visie meegenomen.

Vervolgstappen
Een volgende stap binnen dit proces is het opstellen van een beheer- en actieplan en het uitvoeren van de eerste acties buiten.

Project:
Natuurvriendelijke recreatie in het Schollebos
Locatie:
Capelle aan den IJssel
Klant:
Gemeente Capelle aan den IJssel
Terug naar projecten