Nieuw gemaal in Heerhugowaard

In de vernieuwing van het stationsgebied van Heerhugowaard speelt water de hoofdrol. De geplande spooronderdoorgang Zuidtangent vraagt om een robuuste oplossing voor de aan- en afvoer van water. Daarvoor gaan gemeente Heerhugowaard en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een samenwerking aan om een nieuw gemaal te realiseren en een oost-westverbinding in de waterstructuur in Heerhugowaard aan te brengen. Met het nieuw te realiseren gemaal ‘Zandhorst’ ontstaat er een robuuste waterhuishouding die de beoogde ontwikkeling van het stationsgebied mogelijk maakt én een oplossing biedt voor de gevolgen van klimaatverandering zoals overvloedige regenval. De klimaatrobuustheid van de ‘polder Heerhugowaard’ met veel woonkernen en landbouwactiviteiten neemt in de toekomst dus toe!

Kragten heeft HHNK en gemeente Heerhugowaard begeleid bij de locatiestudie om de meest geschikte locatie voor het gemaal te bepalen. Bij dit proces zijn belanghebbenden, zoals overheden, grondeigenaren en omliggende bedrijven, nauw betrokken. Deze stap heeft geresulteerd in de voorkeur om het nieuwe gemaal te plaatsen bij bedrijventerrein ‘Zandhorst’.

Op dit moment wordt, in samenwerking met KBnG architecten, een structuurontwerp opgesteld. Hierin worden relevante aspecten meegenomen zoals het ruimtebeslag, de inpassing van het gemaal in de omgeving, de verkeersveiligheid en het hydraulisch functioneren van het gemaal.

Ook hebben we HHNK en gemeente Heerhugowaard begeleid bij het verkennen van de financiële haalbaarheid van het project. Hierbij is niet alleen gekeken naar het realiseren van het nieuwe gemaal, maar ook naar alle andere ingrepen die nodig zijn om de te realiseren oost-westverbinding in de waterstructuur te laten functioneren.

Zodra het structuurontwerp is afgerond kan gestart worden met het doorlopen van ruimtelijke procedures en de nadere uitwerking van maatregelen. Zo creëren Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier en gemeente Heerhugowaard een toekomstbestendig gebied waar ons ‘nieuwe’ klimaat kan worden omarmd.

Project:
Nieuw gemaal in Heerhugowaard
Locatie:
Heerhugowaard
Klant:
HHNK en gemeente Heerhugowaard
Terug naar projecten