Nieuwe Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur

In opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met Bureau Waardenburg en Universiteit Wageningen (WUR) heeft Kragten de Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur geactualiseerd. Door nieuwe wetgeving, nieuw beleid, nieuwe inzichten en vernieuwde werkprocessen voldeed de oude leidraad uit 2013 niet meer aan de behoefte van de gebruiker anno 2021.

De uitdaging was om met de nieuwe leidraad zoveel mogelijk aan te sluiten op de actuele behoeften van een erg diverse gebruikersgroep. Enerzijds dient de leidraad stap voor stap het proces te omschrijven voor het ontwikkelen, realiseren en beheren van de juiste faunavoorzieningen. Anderzijds is de leidraad ook een handboek waarin de gebruiker direct zijn/haar informatie moet kunnen vinden, passend bij een specifieke vraag op een bepaald moment in het proces. Daarnaast zijn er technische richtlijnen opgenomen die onder meer gaan over materiaal, positionering en afmetingen van de faunavoorzieningen zelf. Bureau Waardenburg heeft ons geholpen met de invulling van deze specifieke richtlijnen.

Een andere uitdaging was de nieuwe toevoeging van de wetenschappelijke waardering van de in de leidraad omschreven faunavoorzieningen. Onder begeleiding van Edgar van der Grift (WUR) hebben we een systematiek ontwikkeld die inzichtelijk maakt op welke wijze het gebruik en de effectiviteit van de faunavoorzieningen vanuit onderzoek zijn aangetoond. Hierin zijn hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de beschikbare studies en de mate waarin deze de effectiviteit en het gebruik aantonen. Hoewel er veel onderzoek gedaan is, voldoen een aantal van de geanalyseerde studies niet aan de hoge eisen die wij gesteld hebben. Bij een aantal, vaak nieuwe soorten faunavoorzieningen ontbreekt nog gedegen onderzoek. Een opgave voor de toekomst dus!

Om het brede scala aan gebruikers te dienen is er een klankbordgroep opgericht bestaande uit medewerkers van Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, ontwerpbureaus, ingenieursbureaus, adviesbureaus en soort-beschermende organisaties. Deze klankbordgroep heeft input geleverd en de inhoudelijke toetsing verzorgd. Wij hebben interviews en werksessies georganiseerd waarin dilemma’s zijn besproken en we soms lastige keuzes hebben gemaakt over de inhoud.

We zijn uiteindelijk gekomen tot een leidraad die breed gedragen wordt door de verschillende gebruikersgroepen. De nieuwe leidraad is interactief. Met behulp van een proceswijzer kan de gebruiker stap voor stap vanuit een probleemstelling tot de juiste maatregelen voor de juiste doelsoorten komen. Tegelijk kan de gebruiker via hyperlinks snel en eenvoudig naar specifieke informatie voor een bepaalde vraag navigeren. Voor de toekomst geldt dat de leidraad regelmatig geactualiseerd dient te worden om aan de snel veranderende behoefte te kunnen blijven voldoen. Daarbij zal ook de wetenschappelijke waardering van de faunavoorzieningen een vervolg krijgen.

De officiële publicatie van de nieuwe Leidraad vanuit Rijkswaterstaat zal naar verwachting op korte termijn plaatsvinden.

Project:
Nieuwe Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur
Locatie:
Nederland
Klant:
Rijkswaterstaat
Terug naar projecten