Omgevingsvisie Bernheze

Op de fiets met 15 km per uur trekt het beeld aan je voorbij: met de wind in de rug, de zon op het gezicht met als vanzelf op- en neergaande benen beweeg je je voort. Wegdromend bij het beeld van groene velden met aan de horizon enkel een ronkende trekker. Die trekker doet je beseffen dat het geen stilleven is waar
je naar kijkt.


Het klassieke beeld dat de meeste mensen van het buitengebied hebben, doet geen recht aan de dynamiek die zich momenteel in deze ogenschijnlijk rustige omgeving afspeelt.
• Veel verschillende grote vraagstukken van deze tijd richten hun pijlen op het buitengebied: de energietransitie, verstedelijking, klimaatadaptatie, uitbreiding van ons natuurnetwerk, veranderende voedselproductie, een toenemende recreatieve druk en een mobiliteitsbehoefte.
• Tegelijkertijd constateren we dat onze huidige omgang met het buitengebied leidt tot negatieve effecten: een afname van de biodiversiteit en landschappelijke kenmerken en kwaliteiten, de uitputting van de bodem, toenemende stikstof-, fijnstof- en CO2-uitstoot en een aantrekkingskracht voor illegale activiteiten.
• Tot slot zien we dat de infrastructuur de afgelopen jaren niet is meegegroeid met de veranderende context: grotere landbouwvoertuigen, meer recreatief verkeer en een toename van de diversiteit en hoeveelheid verkeer. 


Tegen deze achtergrond heeft de gemeente Bernheze afgelopen jaren veel verzoeken voor ontwikkelingen in het buitengebied gekregen. Zonder actueel en goed onderbouwd toetsingskader dreigt met name het gebied rondom de kernen en bebouwingsconcentraties te verrommelen en te verdichten. De huidige
visie uit 2007 biedt onvoldoende houvast. Kortom: tijd voor een nieuwe visie waarbij we met veel maatwerk duiding geven van de unieke landschappelijke kwaliteiten, (historische) identiteit en functies van ieder gebied. Een visie die met enthousiasme door de provincie is ontvangen en een mooie bouwsteen vormt voor de omgevingsvisie die we binnenkort samen met de gemeente gaan opstellen. Een omgevingsvisie waarin we al fietsend met elkaar gaan wegdromen richting het Bernheze van de toekomst, wat vinden we daarin belangrijk?

Project:
Omgevingsvisie Bernheze
Locatie:
Bernheze
Klant:
Gemeente Bernheze
Terug naar projecten