Omgevingsvisie gemeente Altena

De gemeente Altena werkt aan een omgevingsvisie. Vooruitlopend op de Omgevingswet wordt hierin een algemeen beeld voor de toekomstige ontwikkelingen weergegeven. In een integrale afweging van deze
Omgevingsvisie zijn de thema’s klimaat, water en groen echter beperkt vertegenwoordigd. Gemeente Altena vroeg Kragten om bouwstenen hiervoor op te stellen, zodat ook dit belang evenwichtig in de besluitvorming wordt meegenomen.

De gemeente Altena is in 2019 ontstaan uit een fusie van drie buurgemeenten in het Land van Heusden en Altena: Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Net zoals alle andere gemeenten, stelt ook Altena momenteel een omgevingsvisie op. Vaak wordt in zo’n visie eerst gekeken naar plekken waar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouwlocaties, bedrijventerreinen of infrastructuur moeten ‘landen’. En bij het buitengebied wordt vaak primair naar agrarische functies gekeken, zoals de locaties voor akkerbouw en fruitteelt. De gemeente Altena wil de kansen aangrijpen om bij de aanscherping van de Omgevingsvisie het belang van groen, water en klimaat mee te nemen.


In een gezamenlijke werkplaatssessie met ambtelijke specialisten vanuit diverse richtingen, waaronder economie, ruimtelijke ordening en uiteraard groen, water en klimaat, zijn de bouwstenen bepaald voor de thema’s gezondheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De Ambities voor klimaat, water en groen worden niet in harde normen vertaald, maar als waarde, een kwaliteit. We benoemen bijvoorbeeld hoe de ondergrond het leidend principe is en bepalen welke functies wel of niet kunnen, hoe bomen bijdragen aan het tegengaan van hittestress en hoe een ander beheer van de wegbermen de biodiversiteit bevordert.

Deze positon paper wordt vervolgens ingebracht in het team dat werkt aan de Omgevingsvisie. Tijdens een aantal ‘botsproeven’ wordt vervolgens bepaald waar eventuele thema’s met elkaar conflicteren. Op basis hiervan wordt de Omgevingsvisie aangescherpt en wordt de waarde van water en groen ingezet voor een beter klimaat.

Project:
Omgevingsvisie gemeente Altena
Locatie:
Gemeente Altena
Klant:
Gemeente Altena
Terug naar projecten