Omgevingsvisie gemeente Altena

De gemeente Altena werkt aan haar omgevingsvisie. Vooruitlopend op de Omgevingswet wordt hierin een algemeen beeld voor de toekomstige ontwikkelingen gegeven. In het concept van deze omgevingsvisie is de functie ‘klimaat, water en groen’ echter beperkt vertegenwoordigd. Gemeente Altena vroeg Kragten om bouwstenen voor klimaat, water en groen op te stellen, zodat ook deze belangen gelijkwaardig in de integrale afweging worden meegenomen.

De gemeente Altena is in 2019 ontstaan uit een fusie van drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena: Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Net zoals alle andere gemeenten, stelt ook Altena momenteel een omgevingsvisie op. Vaak wordt in zo’n visie eerst gekeken naar plekken waar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouwlocaties, bedrijventerreinen of infrastructuur, moeten ‘landen’. En bij het buitengebied wordt vaak primair naar agrarische functies gekeken, zoals de locaties voor akkerbouw en fruitteelt. De afdeling groen, water en klimaat van de gemeente vond dat haar belangen in de conceptversie van de omgevingsvisie onvoldoende aan bod kwamen en heeft de kans aangegrepen om bij de aanscherping van de visie een position paper in te brengen.

In een gezamenlijke werkplaatssessie met ambtelijke specialisten vanuit diverse richtingen, waaronder economie, ruimtelijke ordening en uiteraard groen, water en klimaat, zijn de uitgangspunten bepaald voor de thema’s gezondheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Groen en water wordt niet als harde norm gezien, maar als waarde, een kwaliteit. We benoemen bijvoorbeeld hoe de ondergrond het leidend principe is en we bepalen van hieruit welke functies wel of niet kunnen, hoe bomen bijdragen aan het tegengaan van hittestress en hoe een ander beheer van de wegbermen de biodiversiteit bevordert.

Deze position paper wordt vervolgens ingebracht in het team dat werkt aan de omgevingsvisie. Tijdens een aantal ‘botsproeven’ wordt vervolgens bepaald waar eventuele thema’s met elkaar conflicteren. Op basis hiervan wordt de omgevingsvisie aangescherpt en wordt de waarde van klimaat, water en groen in Altena beter geborgd.

Project:
Omgevingsvisie gemeente Altena
Locatie:
Gemeente Altena
Klant:
Gemeente Altena
Terug naar projecten