Omgevingsvisie Roerdalen

De gemeente Roerdalen heeft in 2013 samen met haar burgers een structuurvisie opgesteld. Deze structuurvisie wil de gemeente nu uitbouwen tot een omgevingsvisie waarin nieuwe thema’s als klimaat,
circulariteit, gezondheid, nieuwe energietransitie en biodiversiteit een belangrijke rol moeten spelen.

Al sinds november 2019 ondersteunt Kragten de gemeente Roerdalen bij het opstellen van haar omgevingsvisie. Deze ondersteuning heeft betrekking op twee sleutelwoorden: proces en inhoud. Het
proces is te beschouwen als een traject waarin telkens nieuwe bouwstenen worden ontwikkeld die uiteindelijk samen de omgevingsvisie vormen. De inhoud moet de concrete vertaling zijn van de
ambities die gemeente en burgers hebben voor de inrichting en het gebruik van hun leefomgeving.

Kragten is minimaal één dag per week in de gemeente Roerdalen aanwezig om zo de lijnen met de bestuurders en ambtenaren, die bij het maken van de omgevingsvisie zijn betrokken, zo kort mogelijk te
houden en informatie uit de eerste hand op te halen. In verband met de coronamaatregelen bestaan deze contacten uit momenten van fysiek overleg als het kan en digitale afstemming als het moet. En dat
geldt ook voor het participatieproces met inwoners, ondernemers en overige stakeholders. Kragten heeft inmiddels veel kennis en ruime ervaring in het ‘participeren op afstand’.

We hebben allereerst de koers van de omgevingsvisie bepaald. In gezamenlijkheid hebben we een stip op de horizon gezet door antwoord te geven op vragen als: Wat betekenen de geformuleerde ambities voor de
omgevingsvisie? Waar liggen de kansen en waar is er nog werk aan de winkel? Naast het invulling geven aan de (nieuwe) thema’s van deze tijd gaat het bij een landelijke gemeente als Roerdalen
nadrukkelijk ook om het zoeken naar de balans tussen de functies landschap, natuur, landbouw en recreatie en toerisme. De koers die we voor de gemeente Roerdalen hebben uitgezet, heeft als basis
voor de omgevingsvisie gediend. De huidige stand van zaken is dat de gemeenteraad van Roerdalen de omgevingsvisie op 8 juli jongstleden heeft vastgesteld. Een mooie mijlpaal, mede dankzij de inspanningen
van Kragten!

Project:
Omgevingsvisie Roerdalen
Locatie:
Roerdalen
Klant:
Gemeente Roerdalen
Terug naar projecten