Ondergrondse risico’s in zicht voor uitvaartcentrum DELA in Bemmel

Soms zie je bij de eerste planschetsen al meteen de aandachtspunten. Omgekeerd kan een plan in een gebied zonder zichtbare obstakels meer vragen oproepen dan op voorhand verwacht. Uitvaartzorg DELA wenst een uitvaartcentrum te realiseren in Bemmel. De locatie lijkt op het eerste oog volledig vrij te zijn gelegen van elke mogelijke belemmering. Na het uitvoeren van een quick scan externe veiligheid blijken echter zeven ondergrondse buisleidingen en een doorgaande transportroute over de weg meer aandacht te vragen dan verwacht.

Transport van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Met verschillende rekenprogramma’s kunnen deze risico’s in kaart worden gebracht en worden getoetst aan de daarvoor geldende normen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het zogenaamde plaatsgebonden risico gericht op individuen als naar het groepsrisico bij de aanwezigheid van meerdere personen in een omgeving.
 
Voor de realisatie van het uitvaartcentrum is met name de hoogte van het groepsrisico van belang in verband met het grotere aantal bezoekers tijdens uitvaarten. De risico’s vanwege alle buisleidingen zijn in kaart gebracht en getoetst aan de daarvoor geldende oriëntatiewaarde. Voor geen van de leidingen werd deze waarde overschreden, waarna er geen belemmering bestond voor de realisatie van het uitvaartcentrum.

Foto: ligging van de ondergrondse buisleidingen (blauwe lijnen) met in rood de risicocontouren, het plangebied ligt in het midden (blauw vlak).

Project:
Ondergrondse risico’s in zicht voor uitvaartcentrum DELA in Bemmel
Locatie:
Bemmel
Klant:
DELA
Terug naar projecten