Onderhoud vaarwegen Overijssel

Provincie Overijssel is beheerder van diverse vaarwegen binnen de provincie. Het betreft elf vaarwegen met een totale lengte van circa 155 kilometer. De provincie wil ervoor zorgen dat deze vaarwegen een aantrekkelijke vaarroute vormen voor zowel de recreatie- als beroepsvaart.

Kragten is bij het project betrokken om een RAW-raamovereenkomst op te stellen voor het dagelijks onderhoud van deze vaarwegen met daarbij horend een volledig onderbouwde raming. Het voormalige contract voldeed niet meer aan de eisen, was niet geheel compleet en het stond bovendien nog in een verouderde standaard RAW-versie.

Het nieuwe onderhoudscontract bevat zowel het onderhouden van bermen, taluds en watergangen als het aanbrengen van diverse aanleg-, oever- en geleide werken. Tevens spelen bagger-, kust-, en oeverwerken ook een grote rol binnen dit contract. Het contract is opgesteld voor een duur van twee jaar met een mogelijke verlenging tot twee keer één jaar. Kragten heeft dit onderhoudsbestek in samenwerking met de provincie herschreven en aangevuld met onderhoudswerkzaamheden voor de aan of in de vaarwegen gelegen kunstwerken.

De RAW-raamovereenkomst is samengesteld uit beeldposten en resultaatsbeschrijvingen. De keuze voor de toegepaste systematiek is op basis van organisatorische capaciteit en het mogelijke risicoprofiel bepaald. Hierbij zijn veiligheid, functionaliteit en imago als beslissingskaders gehanteerd. Door te werken met de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte kan de aannemer van dit contract vraaggericht werken in opdracht van de provincie.

Naast de beeldposten omvat de RAW-raamovereenkomst alle mogelijke werkzaamheden voor het dagelijkse onderhoud aan de assets die binnen het areaal vallen. Middels deelopdrachten kan de provincie voortdurend sturen op veiligheid, kwaliteit en budget.

Dit resultaat van de integrale samenwerking tussen Water, Groen en Infra is een mooie basis voor de aantrekkelijke vaarroutes voor zowel de recreatie- als beroepsvaart die de provincie Overijssel wenst. 


Project:
Onderhoud vaarwegen Overijssel
Locatie:
Overijssel
Klant:
Provincie Overijssel
Terug naar projecten