PFAS, Wie heeft er nog niet van gehoord?!

Het jaar 2019 staat in het teken van twee afkortingen PAS én PFAS. Aanvankelijk termen die alleen binnen de advieswereld en opdrachtgevers bekend waren, maar ondertussen zijn deze termen een breed bekend begrip en halen ze het dagelijkse nieuws. Ondanks dat ze maar één letter verschillen zijn het toch twee totaal verschillende aspecten. PAS staat voor de stikstofneerslag op beschermde natuurgebieden (Natura 2000) en PFAS staat voor Poly- en perFluor Alkyl Stoffen. Het effect voor de praktijk is echter hetzelfde: vele projecten ondervinden stagnatie of zijn zelfs stopgezet! Met dit artikel willen we onze eerste PFAS-ervaringen met u delen.

Met het schrijven van dit artikel kunnen we nooit de meest actuele informatie over PFAS geven. Nagenoeg dagelijks is er nieuwe informatie beschikbaar omtrent deze nieuwe stofgroep. Wilt u meer weten over PFAS dan zullen ‘Google’ en specifieke sites u voorzien van de meest actuele informatie.

Onderstaand in het kort onze eerste ervaringen:
Vraag markt verschuift
De vraag verschuift momenteel van …hoe snel kunnen jullie PFAS onderzoeken? naar …wat kan ik met de gemeten gehalten? We voorzien dan ook dat de vraag zich steeds meer gaat verschuiven naar lokale/regionale maatwerkoplossingen en de mogelijkheden van lokaal beleid.

Steeds beter gevoel voor gemeten gehalten
We krijgen steeds meer gevoel voor de aard en mate van de gemeten gehalten. Zo zien we grote verschillen tussen types natte projecten (onder andere onderhoudsbaggeren en ingrepen in de uiterwaarden) en geografische ligging (stroomgebieden). Binnen de droge projecten zien we een variatie in concentraties.
Ook positieve signalen zijn het vermelden waard. Onlangs hebben we een uitgebreid waterbodemonderzoek gedaan en hebben we géén PFAS aangetoond! Doordat landelijk meer informatie bekend wordt over de gehalten aan PFAS in de Nederlandse (water)bodem heeft op 29 oktober de staatssecretaris aangegeven dat de normen voor PFAS uiterlijk 1 december 2019 verruimd zullen worden, zodat stilgelegde projecten weer opgestart kunnen worden.

Kennis en ervaring delen
Dit is van essentieel belang om de zoektocht naar een milieuhygiënisch verantwoorde en voor de praktijk werkbare oplossing versneld vorm te geven. Extern halen en delen we informatie door het actief deelnemen aan cursussen en landelijke PFAS-informatiebijeenkomsten en het bijwonen van netwerkbijeenkomsten. Verder houden we nauw contact hierover met bevoegde instanties, Rijkswaterstaat en ministerie. Daarnaast hebben we onlangs met een tweetal drukbezochte presentaties onze interne organisatie geïnformeerd over de meest actuele stand van zaken omtrent PFAS.

Greep uit onze projecten
Ons bodemwerkveld is met PFAS uitgebreid en omvat momenteel onderzoek en advisering binnen waterbouwprojecten (uiterwaardvergravingen, dijken, onderhoudsbaggeren, herinrichting diepe plassen), civieltechnische werken en het uitbreiden van een bestaande (water)bodemkwaliteitskaart (BKK) met PFAS.

Project:
PFAS, Wie heeft er nog niet van gehoord?!
Terug naar projecten