PlanMER N266 randweg Nederweert

Rondom de kernen Nederweert en Budschop wordt hinder ervaren van de provinciale wegen N266 en N275. Deze hinder uit zich in verkeersonveiligheid, slechte oversteekbaarheid, barrièrewerking, geluidsoverlast en trillingshinder. De provincie Limburg en gemeente Nederweert hebben zodoende besloten om een planMER op te stellen om een afweging te kunnen maken van enkele alternatieven die deze hinder kunnen terugdringen.

Binnen de planMER zijn de tracés vastgesteld en de benodigde verkeerskundige en milieukundige onderzoeken zijn uitgevoerd om een goede effectenanalyse, en uiteindelijk een afweging, te kunnen maken. Behoudens de wettelijk verplichte onderzoeken, zoals onder andere akoestiek, luchtkwaliteit, natuur en ecologie, worden door Kragten eveneens ontwerpen uitgewerkt en kostenramingen opgesteld. Uiteindelijk dient op basis een politiek een afweging gemaakt te worden van het alternatief dat het meest bijdraagt aan het oplossen van de problemen en waarbij de impact op de omgeving het meest beperkt is.

Het project leent zich uitermate goed om de diverse vakdisciplines binnen Kragten te laten samenwerken en om intensief samen te werken met zowel provincie Limburg als gemeente Nederweert. Het project benadrukt hiermee de multidisciplinaire signatuur van ons bureau.

Project:
PlanMER N266 randweg Nederweert
Locatie:
Nederweert en Budschop
Klant:
Provincie Limburg en gemeente Nederweert
Terug naar projecten