Provinciaal Beleidsplan Fiets Limburg

De Provincie Limburg wil het fietsgebruik binnen de Provincie verhogen. Enerzijds door het utilitair en recreatief fietsroutenetwerk te optimaliseren, anderzijds door een klimaat te scheppen waarin het fietsgebruik maximaal tot ontwikkeling komt. Onderdeel van dit klimaat is het afstemmen van alle taken, rollen en verantwoordelijkheden met alle fietsgerelateerde stakeholders.

De Provincie heeft actielijnen verwoord waar de komende jaren in het fietsbeleid de nadruk op moet liggen. Per actielijn zijn vervolgens taken, rollen en verantwoordelijkheden toegekend aan alle betrokken partijen. Zelf wil de Provincie graag een meer pro-actieve houding uitstralen, echter ook veel initiatieven aan de markt overlaten en hierin faciliteren.

Op basis van het kaderstellende beleidsplan is in de tweede fase een Uitvoeringsprogramma opgesteld dat voor een periode van circa 8 jaar een aantal concrete projecten weergeeft, voorzien van budgetten, projectpartners en prioritering. Kragten heeft voor de Provincie het beleidsplan en het Uitvoeringsprogramma opgesteld, waarbij een intensief traject met de Provincie en alle betrokken stakeholders is doorlopen.

Project:
Provinciaal Beleidsplan Fiets Limburg
Locatie:
Limburg
Klant:
Provincie Limburg
Terug naar projecten