Simulatie wateroverlast Druten-zuid en Puiflijk leidt tot adequate maatregelen

In het traditionele basisrioleringsplan van de gemeente Druten is een beeld gegeven van het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het rioolstelsel. Hierin worden hydraulische knelpunten genoemd die in de praktijk niet herkend werden. Het model gaf een aanzienlijke hoeveelheid water op straat in het hele bemalingsgebied, terwijl meldingen uit slechts enkele straten bekend waren. Er zijn geen hydraulische maatregelen voorgesteld omdat nader onderzoek nodig was. Dit onderzoek heeft Kragten uitgevoerd.

Met onze nieuwe rekenmethode werd duidelijk hoe het water over maaiveld stroomt en waar het daadwerkelijk overlast geeft. De berekeningsresultaten sluiten goed aan bij de praktijkwaarnemingen. Met de juiste basisgegevens en een goed simulatiemodel zijn hier doordachte maatregelen ontworpen om het water adequaat af te voeren. In de planfase is al aandacht besteed aan de uiteindelijke realiseerbaarheid. Bijvoorbeeld het verbreden van de drempellengte in een bestaande situatie is niet eenvoudig, maar met een vernuftige oplossing toch in bestaande putten uit te voeren. Ook zijn signalen van burgers over stank en vuil in de watergangen opgepakt door de bergbezinkleiding te optimaliseren. Het voorkomen van luchtinsluiting was hierbij een belangrijk aspect.

Project:
Simulatie wateroverlast Druten-zuid en Puiflijk leidt tot adequate maatregelen
Locatie:
Druten
Klant:
Gemeente Druten
Terug naar projecten