Sluitstukkades Zuid- en Midden-Limburg

Een sluitende aanpak van variantenstudie tot bestek en aanbesteding

In opdracht van waterschap Roer en Overmaas werkt Kragten aan de realisatie van het hoogwaterbeschermingsniveau van 1/250 jaar voor een tweetal dijkringen van 16 kilometer bij Stevensweert en Roosteren. Bij een aantal dijkvakken moet rekening gehouden worden met bijzondere aspecten, variërend van een historische bomenrij tot bebouwing die tegen de dijk aan is gebouwd. Al deze aspecten verwerken wij in een sluitende oplossing van variantenstudie (MCA) tot een contractvorm.

In de opstartfase van het project beoordeelt Kragten alle dijkvakken op de aanwezigheid van uitzonderlijke aspecten in zowel de ondergrond (kabels en leidingen) als inventarisatie van niet-waterkerende objecten. Deze aspecten vormen input voor de variantenstudie die wij opstellen. In overleg met de opdrachtgever stelden wij de voorkeursvariant vast. Deze werd uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO) en alle vergunningen werden aangevraagd.
Op enkele locaties ligt bebouwing tegen de dijk aan. Hier kozen wij voor het aanbrengen van een damwand, zodat de bebouwing behouden kan blijven en er een toekomstbestendige dijk komt. De informatieavonden voor bewoners droegen bij aan draagvlak voor dit plan.

Vervolgens werkten wij het Definitief Ontwerp uit tot het RAW-bestek. Momenteel bevindt het project zich in de aanbestedingsfase. Kragten begeleidt deze fase en ondersteunt het waterschap bij het gunnen van het werk. Na afloop van de uitvoering vormen de Sluitstukkades weer een sluitend geheel in de hoogwaterbescherming van Zuid- en Midden-Limburg.

Project:
Sluitstukkades Zuid- en Midden-Limburg
Locatie:
Zuid- en Midden-Limburg
Klant:
Waterschap Roer en Overmaas
Terug naar projecten