Stedelijk groen gespiegeld aan een (bos)ecosysteem

Net nu we beseffen dat groen op veel vlakken een positieve factor is in onze samenleving kampen gemeenten, instellingen en bedrijven door de klimaatverandering met uitval van planten. De wijze waarop het stedelijk groen is ingericht voldoet niet meer. Het herinrichten van ernstig verzwakt openbaar groen in de stad is zeer urgent. Bomen, struiken en kruidlagen in plantsoenen en parken zijn niet opgewassen tegen extreem droge periodes zoals die van de afgelopen jaren en plotselinge hevige regenval. Er is grote schade in plantsoenen, parken en laanbeplanting.
Zelfs volwassen bomen zijn sterk verzwakt of uitgevallen, met risico’s voor de openbare veiligheid als gevolg. Wat als we de inrichting van stedelijk groen zouden spiegelen aan de principes van een (bos)ecosysteem? Kragten bootst gezonde bosbodems na met een ‘multilayer systeem’. Dit om het ernstig verzwakte stedelijk groen te redden en herstellen.

Wat is multilayer?
De vraag is nu welk stedelijk groen wél toekomst- en vooral klimaatbestendig is. Een doordachte keuze van soorten, herkomsten en mengingsvormen, aangepast aan de groeiplaats, is een cruciale stap bij het realiseren van klimaatbestendige aanplantingen. Hiervoor worden onderzoeksresultaten vanuit de (bos)ecologie benut. Want deze ecosystemen zijn beter bestand tegen droogte en klimaatverandering. Bodemopbouw, het bodemleven en de vegetatiesamenstelling zijn in een natuurlijk systeem op elkaar afgestemd. Er is volop kennis vanuit de natuurwetenschap beschikbaar, wat ontbreekt is de toepassing in stedelijk groen. Met het multilayer systeem worden, afhankelijk van de uitgangssituatie, diverse bodemlagen ingebracht. Hierdoor wordt de bodem soortenrijker, wordt het water beter vastgehouden (of juist beter afgevoerd in te natte omstandigheden) en worden de groeicondities verbeterd.

De komende tijd gaat Kragten aan de slag met een samengestelde variëteit aan praktijklocaties van verschillende omvang (groenstrook, park, stadsrand). We testen met verschillende multilayers, soortsamenstellingen en aanplanttechnieken en monitoren continu op essentiële parameters om kennis te vergaren die nodig is om het groen in de stad klimaatbestendig en kosteneffectief aan te leggen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende typen bodem en met diverse nevendoelen van groen in de stad, zoals hittestress, beleving of luchtkwaliteit. Want waar stadsgroen vroeger vooral een decorfunctie had, moet het nu ook bijdragen aan klimaatadaptatie, gezondheid en natuurbehoud.

Groen niet langer een kostenpost
De aanleg van klimaatbestendig groen in de stad vraagt om een omschakeling bij zowel de overheden, groenbeheerders, groenopleidingen en omwonenden. Dat vraagt een integrale manier van denken, waarbij groen niet langer alleen een kostenpost is, maar functioneel wordt ingezet: van decorgroen naar functioneel groen.

Van decorgroen naar functioneel groen
De aanleg van klimaatbestendig groen in de stad vraagt om een omschakeling bij zowel de overheden, groenbeheerders, groenopleidingen en omwonenden. Groen is in onze ogen niet langer alleen een kostenpost, maar moet 100% functioneel worden ingezet: van decorgroen dus naar functioneel groen volgens een (bos)ecosysteem.
Functioneel groen is goed voor inboet, bodemstructuur, bodemdiversiteit, beheer- en onderhoudskosten en waterberging (en soms ook waterafvoer). Ook hittestress, CO2-opslag, luchtkwaliteit, geluidshinder, het verhogen van de belevingswaarde en zelfs participatie door bewoners komen aan bod. Wij zijn overtuigd van de pluspunten van (bos)ecosystemen en gaan graag met je aan de slag met het omvormen van stedelijk groen.

Project:
Stedelijk groen gespiegeld aan een (bos)ecosysteem
Locatie:
Nederland
Klant:
Kragten
Terug naar projecten