Toekomstscenario’s voor jachthaven Oostwatering in Veere

Tijdens het onderzoek bij Jachthaven Oostwatering is de huidige situatie in beeld gebracht. Hierrbij zijn voorzieningen, aantallen, gebruik en inrichting uitgewerkt vanuit het perspectief van een watersportlocatie. Niet alleen de omvang van functies maar vooral hun onderlinge samenhang, hun ruimtebeslag, hun ruimtelijke verschijningsvorm, ontsluiting naar land en water en hun effecten op de omgeving zijn hierin meegenomen. De haven is in haar omgeving beschreven, vanaf het Veerse Meer, vanaf de dijk en vanaf de kern en de dam. De verkeersontsluiting, het parkeren, de nautische positie en de bereikbaarheid zijn overzichtelijk en met kaarten geanalyseerd.

Een belangrijk onderwerp is de samenhang en de samenwerking. De functies in het gebied lijken nu allemaal een geheel eigen plek en werkwijze te hebben. Onderzocht is in hoeverre zaken complementair (kunnen) zijn. Aparte aandacht heeft de situatie rond eigendom en gebruik gekregen. Het versnipperde eigendom, soms in erfpacht uitgegeven of verhuurd, maakt een eenduidig beeld van de toekomst lastig. We onderscheiden in het onderzoek drie belangrijke ‘lagen’. De gebruikers zijn de verenigingen, bedrijven en andere organisaties. Een tweede laag is die van huurders of pachters.Hierbij gaat het om het inzicht in de ruimteverdeling op land en water en inzicht in termijnen en voorwaarden. Een derde laag is die van bloot eigendom, van wie is welk perceel land of water. Recht van overpad en dergelijke worden verder uitgezocht. Met drie kaarten die over elkaar heen passen is inzicht verkregen in de complexe situatie. In een actief proces met alle stakeholders zijn op basis van de uitgangspunten scenario’s opgesteld die geresulteerd hebben in drie toekomstscenario’s voor de jachthaven Oostwatering.

Deze studie is in samenwerking met Projectbureau Vrolijks opgesteld, waarbij niet alleen de nautische aspecten, maar ook de planologische en ruimtelijke aspecten binnen de opdracht kunnen worden uitgewerkt.

Project:
Toekomstscenario’s voor jachthaven Oostwatering in Veere
Locatie:
Veere
Klant:
Gemeente Veere
Terug naar projecten