Uitbreiding recreatiepark Kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst

Recreatiepark Kasteel Ooijen ligt in het projectgebied van de Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum. Direct ten noorden van het recreatiepark wordt, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling, een nieuwe hoogwatergeul aangelegd die in open verbinding staat met de Maas en permanent meestroomt met de Maas. De waterkering maakt onderdeel uit van een robuuste ophoging van een deel van de camping. De camping krijgt een uitbreiding naar het zuiden waarbij tevens een jachthaven wordt voorzien.

Kragten stelde het ruimtelijk ontwerp en het bestemmingsplan op. Zij adviseerde de initiatiefnemer bij het planproces, onder meer richting gemeente Horst aan de Maas, provincie Limburg, Rijkswaterstaat en waterschap Limburg. Dit leidde in november 2018 onder meer tot een positieve uitspraak door de Raad van State over het bestemmingsplan.

Voor de landschappelijke inpassing van het plan in de totale gebiedsontwikkeling en de civieltechnische en cultuurtechnische uitwerking, werken wij zeer nauw samen met de aannemerscombinatie ‘Mooder Maas’ en hun landschapsarchitect Lodewijk van Nieuwenhuijze. Samen met ‘Mooder Maas’ verzorgen wij de noodzakelijke vergunningen, waarna zij kunnen starten met het grondwerk.

Na de afronding hiervan, naar verwachting eind 2020, kan de initiatiefnemer beginnen met de inrichting van de campinguitbreiding en de jachthaven.  

Project:
Uitbreiding recreatiepark Kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst
Locatie:
Broekhuizenvorst
Klant:
Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum
Terug naar projecten