Variantenstudie stadswijk Station-Oost Den Bosch

Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de ambitie om een nieuwe stadswijk van circa 2.000 woningen te realiseren in het gebied Station-Oost. Bij de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk is de infrastructuur een belangrijk vraagstuk. Om dit optimaal in te vullen, ondersteunden wij de gemeente door het uitvoeren van een variantenstudie passend binnen de beleidskaders. De variantenstudie heeft als doel: de infrastructuur op een dusdanige manier aan te passen dat er meer ontwikkelruimte voor de nieuwe stadswijk gecreëerd wordt én dat de infrastructuur blijft functioneren zoals deze oorspronkelijk is bedoeld.

De gebiedsambitie was op voorhand helder: groene verbindingen, wandel- en fietsroutes die sport en bewegen stimuleren, goede verkeersafwikkeling, technisch haalbaar en inpasbaar in de beschikbare ruimte.

Deze ambitie namen wij als vertrekpunt en middels een brainstormsessie met interne stakeholders (te denken aan ecologie, stedenbouw, water, verkeer) haalden we de concretere wensen en eisen op. Hiermee maakten we de ambities SMART en vertaalden we deze naar tastbare getallen. Deze getallen hebben we verwerkt en teruggekoppeld in een tweede sessie. Daar bespraken we de knelpunten en haalbaarheid. Het toevoegen van circa 2.000 woningen heeft nogal een impact op diverse functies in het stedelijk gebied. Deze stadswijk zal de verkeersintensiviteit verhogen, en daarnaast is het gebied een drukke doorstroomlocatie voor onder andere fietsende middelbare scholieren.

Onze werkzaamheden hebben geresulteerd in zeven varianten in ontsluitingsmogelijkheden rekening houdend met de ambities. Uit onze haalbaarheidsstudie bleek dat alle ambities samen niet passen en dat er dus keuzes gemaakt moeten worden. De gemeente zal weloverwogen een keuze maken voor twee varianten die we verder uitwerken naar een schetsontwerp met bijbehorende kostenraming. Op deze wijze ondersteunen wij de gemeente ’s-Hertogenbosch bij het integraal afwegen van haar ambities om maximale meerwaarde voor de samenleving te creëren.

Project:
Variantenstudie stadswijk Station-Oost Den Bosch
Locatie:
's-Hertogenbosch
Klant:
Gemeente 's-Hertogenbosch
Terug naar projecten