Veiligheidsanalyse elektrische installaties Salland-Twentetunnel

Om de veiligheid op en rond wegen te waarborgen is actuele, betrouwbare en complete documentatie van de assets noodzakelijk: verlichtings-, verkeersregel-, afsluitboominstallaties, et cetera. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar voor de meeste beheerorganisaties valt hier nog een wereld te winnen. Kragten heeft ervaring met deze documentatie ten behoeve van de veiligheid rond de te beheren assets. Zo hebben we in 2022 voor Rijkswaterstaat een analyse uitgevoerd op de documentatie van de elektrische installaties in de Salland-Twentetunnel: een gecombineerde spoor- en verkeerstunnel in het centrum van Nijverdal. Onze analyse richtte zich op de verkeerstunnel. 

In het kader van de Arbowet heeft Rijkswaterstaat de plicht om haar tunnels veilig te houden, ook voor medewerkers, aannemers en beheerders bij het uitvoeren van werkzaamheden. In het handboek Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) heeft Rijkswaterstaat veiligheidseisen, inclusief Arbo-eisen voor de elektrische Installaties vastgelegd. Als onderaannemer van 2bprojects en in opdracht van Rijkswaterstaat zijn we in april 2022 begonnen met het analyseren van de elektronische opleverdossiers van elektrische installaties in de Salland-Twentetunnel op basis van de eisen uit het Handboek BEI. Naast
deze bureaustudie is onze expert elektrische installaties en tunneltechniek samen met Rijkswaterstaat en de aannemer (Combinatie Leo ten Brinke) in de tunnel geweest. Hierbij hebben we de daadwerkelijke praktijksituatie
in de tunnel getoetst op de BEI-eisen. In een prettige en gelijkwaardige samenwerking met Rijkswaterstaat Oost-Nederland en de aannemer zijn we er zo in geslaagd om de hiaten en verbeterpunten in de documentatie omtrent de veiligheid van de elektrotechnische assets in de Salland-Twentetunnel in kaart te brengen.

Een verbetering van je assetmanagement en de (veiligheids)documentatie daaromheen, vraagt om een open en zelfkritische houding van de organisatie. Die hebben we bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland en de betrokken aannemer zeker ervaren. Uit ervaring weten we dat de veiligheidsdocumentatie van elektrische installaties en andere assets bij veel beheersorganisaties voor verbetering vatbaar zijn. Onze kennis en kunde zetten wij daarom graag in om de infrastructuur in ons land een stukje veiliger te maken!

Project:
Veiligheidsanalyse elektrische installaties Salland-Twentetunnel
Locatie:
Nijverdal
Klant:
Rijkswaterstaat
Terug naar projecten