Veldinventarisatie in Delfland

Terwijl men in Delfland druk bezig is met het landelijke watertekort deze zomer en men dijken monitort, zoet water invoert en er een schutbeperking geldt, brengt Kragten voor Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) de onderhoudsopgave van in totaal 40 polder- en boezembergingen in beeld. Ook past Kragten de door haar ontwikkelde Roos van Biodiversiteit toe middels een quickscan om de mogelijkheden voor het verbeteren van de biodiversiteit te onderzoeken en maatregelen te bepalen. Deze quickscan sluit aan bij de duurzaamheids-ambitie van het hoogheemraadschap die, gezien de extreme droogte, urgenter is dan ooit.

Advies voor 40 waterbergingen
We inventariseren alle waterbergingen binnen het beheergebied en kijken niet alleen naar de onderhoudstoestand van bestaande objecten, maar ook naar de biodiversiteitskansen per berging. Veel bergingen binnen het beheergebied van Delfland hebben een onderhoudsachterstand. Vanuit assetmanagement bestaat de behoefte een beeld te krijgen van deze onderhoudsopgave om te bepalen of ingrijpen noodzakelijk is en welke maatregelen daarbij nodig zijn.

De veldinventarisatie slaat twee vliegen in één klap en geeft een overzicht van de kenmerken van de berging, de onderhoudsplicht (HHD, gemeente of derden), de onderhoudsvraag (type object, objectcode, beschrijving, foto’s, locatie (GIS)), een advisering voor onderhoudsmaatregelen met kosteninschatting en een quickscan biodiversiteit en waterkwaliteit.

Kansen voor zoet water en natuur
Zoet water is van groot belang in Delfland. Daarom wil Delfland de duurzaamheid van de zoetwatervoorziening in het beheergebied vergroten. Zoet water dat aanwezig is wil men zo veel mogelijk en zo goed mogelijk hergebruiken. Niet alleen in het water, maar ook op het land wil het hoogheemraadschap zorgen dat in de natuur populaties groter en meer divers worden. Er zijn vijf icoonsoorten voor biodiversiteit die helpen met een gerichte aanpak om de biodiversiteit te verbeteren: de grutto, weidehommel, bittervoorn, rugstreeppad en glassnijder. Als het met deze soorten goed gaat, gaat het met heel veel soorten uit die leefomgeving goed. Het zijn daarom icoonsoorten waar men met gerichte acties een positieve invloed op uitoefent. Denk aan natuurlijk peilbeheer, ecologisch maaien, maatregelen voor vismigratie en een groene inrichting van terreinen.

Project:
Veldinventarisatie in Delfland
Locatie:
Delfland
Klant:
Hoogheemraadschap van Delfland
Terug naar projecten