Verkeersveilige Brede Maatschappelijke Voorziening Swalmen

In de kern Swalmen (gemeente Roermond) fuseerden de basisscholen De Mortel en Heide. Beide basisscholen betrokken samen met het kinderdagverblijf en peuterspeelzaal een geheel nieuw gebouw, de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV). Kragten adviseerde bij dit project in de volle bedrijfsbreedte, waaronder het planologisch-juridisch mogelijk maken van de realisatie van de nieuwbouw en bijbehorende voorzieningen.

Het bestemmingsplan voor de locatie van de Brede Maatschappelijke Voorziening in Swalmen bood niet de mogelijkheid tot het realiseren van een nieuw gebouw. Na de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening en vóór de inwerkintreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht was het mogelijk om het instrument “projectbesluit” in te zetten om relatief eenvoudig een vergunning te verkrijgen voor (bouw)activiteiten die in strijd waren met het bestemmingsplan. De voorwaarde was wel dat het besluit voorzien was van een goede ruimtelijke onderbouwing. In overleg met de gemeente Roermond stelde Kragten deze ruimtelijke onderbouwing op. Bijzonder in dit plan was de uitgebreide aandacht voor het inrichten van een verkeersveilige buitenruimte en verkeersveilige school-thuisroutes als onderdeel van het project. De uitgebreide verkeerskundige kennis binnen Kragten heeft geresulteerd in een veilig en aantrekkelijk ontwerp.

Project:
Verkeersveilige Brede Maatschappelijke Voorziening Swalmen
Locatie:
Swalmen
Klant:
Gemeente Roermond
Terug naar projecten