Verlaging van de oostelijke dam van het Lateraalkanaal

Waterveiligheid én meekoppelkansen voor ruimtelijke ontwikkelingen langs de Maas bij Roermond.
Kragten heeft voor Rijkswaterstaat Zuid-Nederland onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van de verlaging van de oostelijke dam van het Lateraalkanaal. Het betreft een nader technisch onderzoek, in navolging van een al eerder door ons uitgevoerd verkennend onderzoek.

Verlaging van de dam zorgt ervoor dat het Lateraalkanaal mee kan gaan stromen bij hoge rivierafvoeren. In hoogwatersituaties leidt dit tot een significante daling van de waterstanden in de Maas. Naast de belangrijke meerwaarde van deze ingreep voor de Maasveiligheid in Midden-Limburg biedt het project ook tal van ruimtelijke meekoppelkansen. Zo biedt de ingreep de mogelijkheid om invulling te geven aan de in de regio gekoesterde wens voor meer toeristisch recreatieve ontwikkelingen in het Maasplassengebied. Daarnaast wordt door de aanleg van een fietspad op de verlaagde dam een veilige en vrij liggende fietsverbinding tussen Heel en Roermond gerealiseerd.

In navolging van de verkennende studie heeft Kragten een voorlopig ontwerp uitgewerkt. Dit ontwerp is vervolgens middels rivierkundige berekeningen (WAQUA) onderzocht met behulp van de nieuwe maatgevende normgolven. Verder zijn de hydraulische effecten onderzocht op het nabijgelegen retentiebekken. Ook is gekeken naar mogelijke suspensie en erosie van de bodem van het Lateraalkanaal. Dit is onder andere van belang vanwege de aanwezigheid van een drinkwaterinnamepunt in het kanaal. Op basis van deze nadere technische uitwerking is de investeringsbegroting (SSK-raming) geactualiseerd. De conclusie van het nader technisch onderzoek ligt in lijn met eerdere bevindingen en stelt dat er voor relatief weinig kosten, een significante waterstanddaling gerealiseerd kan worden. Door de meekoppelkansen van ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied ontstaat er een win-winsituatie.


Bron foto: Binnenvaartinbeeld.com

Project:
Verlaging van de oostelijke dam van het Lateraalkanaal
Locatie:
Roermond
Klant:
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Terug naar projecten