vGRP Geldrop-Mierlo en wateroverlast

Het veranderende klimaat brengt grote uitdagingen met zich mee. Regenbuien worden extremer en komen vaker voor met overlast en schade tot gevolg. In dit kader stelde Kragten samen met de gemeente Geldrop-Mierlo het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) op voor de planperiode 2023-2027.

In het vGRP legden we in goede samenwerking met de gemeente vast via welk beleid zij invulling geeft aan haar zorgplichten voor wateroverlast. Wat wordt er van initiatiefnemers op het gebied van waterberging verwacht bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en dit stemden we af op het klimaatbeleid dat de gemeente formuleerde parallel aan dit vGRP. Hoe de gemeente dit alles financiert is een belangrijk onderdeel van het vGRP. We hebben het vGRP dusdanig ingedeeld dat het goed aansluit op de nieuwe Omgevingswet. 

Met de huidige gemeentelijke bezetting zijn de bijkomende taken door klimaatverandering niet te realiseren. Het voorstel was daarom de gemeentelijke formatie met 1,5 fte uit te breiden. De verwachting is dat het intensiveren van het toezicht en begeleiding van de aannemers (met 1 fte) zich terugbetaalt en dat door de inzet van een afkoppelcoach (0,5 fte) het afkoppelen door particulieren beter op gang komt.

Een restlevensduurberekening wees aan de hand van het bestaande rioolstelsel en de kwaliteit ervan uit dat de gemiddeld te verwachten technische levensduur van een vrijvervalriool 75 jaar is, ten opzichte van 60 jaar die eerder werd verondersteld. Op basis van deze levensduurverwachting bepaalden we de jaarlijkse vervangingskosten van riolen, gemalen, drukriolering en randvoorzieningen.

De conclusie is dat, ondanks de benodigde inspanning ten aanzien van een klimaatadaptieve inrichting van de buitenruimte, de rioolheffing op het niveau van 2022 kan worden gehouden met eventueel een jaarlijkse inflatiecorrectie.


Project:
vGRP Geldrop-Mierlo en wateroverlast
Locatie:
Geldrop-Mierlo
Klant:
Gemeente Geldrop-Mierlo
Terug naar projecten