Via participatie naar draagvlak voor onderhoud N303 en snelfietsroute

In 2021 is de N303 tussen Voorthuizen en Putten aan de beurt voor groot onderhoud. We onderzoeken daarnaast hoe we het fietspad langs de N303 kunnen verbeteren tot een snelfietsroute. Via een variantenstudie is een eerste start gemaakt met het proces.
Gezien de ligging van de weg in een cultuurhistorisch, landschappelijk en natuurrijk zeer waardevol gebied is ervoor gekozen om een uitgebreid participatieproces op te starten, waarbij vanuit diverse belangen wordt gekeken naar de opgave.

In het najaar 2017 is gestart met een interne bijeenkomst met de verschillende afdelingen en programma’s om te analyseren waarvoor het onderhoudstraject gevolgen kan hebben (Programma water, cultuurhistorie, landbouw, mobiliteit, natuur en landschap). Met deze interne stakeholders zijn de kansen en bedreigingen op een rij gezet en wat dat betekent voor het te volgen proces. Ook is met elkaar besproken hoe de begeleiding vanuit de verschillende programma’s eruit moet zien.
Naar aanleiding van de uitkomst van de interne scoping is de aanpak voor een variantenstudie met een integrale aanpak en het participatieproces verder uitgeschreven en in december 2017 ter besluitvorming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

De variantenstudie is vanaf het begin samen met de omgeving ingezet. Zonder de juiste afgevaardigden van belangrijke doelgroepen komen we niet tot een maatwerkoplossing die voldoende draagvlak krijgt in Putten en omgeving. De provincie wil samen met de omgeving komen tot een duurzame inrichting van de N303 en het fietspad.
Dit externe proces is in het voorjaar 2018 ingezet. Op 30 mei 2018 is er een inloopavond geweest. Daarin zijn door belangstellenden knelpunten aangegeven. Genoemd werden het smalle fietspad en de smalle hoofdrijbaan, de hoge snelheid van het gemotoriseerd verkeer, bomen die dicht op de weg staan, onveilige fietsoversteekplaatsen en beperkt zicht voor (vracht)verkeer bij uit- en inritten. Alle punten zijn
meegenomen in de diverse varianten.

Er is een klankbordgroep gevormd met 17 leden. Zij hebben een aantoonbaar belang in het gebied, kennis van het gebied en vertegenwoordigen een achterban. De klankbordgroep adviseert de provincie en gemeenten.
We zijn gestart met het benoemen van de kwaliteiten van het gebied en de belangen die men vertegenwoordigt. Met dit vertrekpunt als basis zijn in samenspraak met de klankbordgroep vijf varianten ontwikkeld. Op basis van de variantenstudie is een voorkeursalternatief voorgesteld voor de aanpak van de N303. Aan de hand van diverse werkvormen met de klankbordgroep zijn we na drie bijeenkomsten gekomen tot drie varianten. Alle effecten van de varianten zijn gezamenlijk doorgenomen op verkeersgedrag, landschap en cultuurhistorie, natuur en biodiversiteit, recreatief medegebruik, ruimtegebruik, bereikbaarheid, gezonde en veilige leefomgeving, water, bodem en energie.
De klankbordgroep was na de laatste bijeenkomst in oktober unaniem voor de variant waarin gezocht werd naar maatwerk.

Het resultaat van de door de klankbordgroep ontwikkelende voorkeursvariant is vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokken in- en externe stakeholders en de betrokken besturen.
Het intensieve participatieproces waarbij op basis van belangen gezocht werd naar draagvlak voor de integrale opgave heeft geleid tot een unanieme voorkeursvariant, die in het voorjaar is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In 2019 wordt samen met de omgeving het bijbehorend inpassingsplan opgesteld.

Een mooi voorbeeld om via participatie tot een unanieme oplossing te komen.

Project:
Via participatie naar draagvlak voor onderhoud N303 en snelfietsroute
Locatie:
Voorthuizen en Putten
Klant:
Gemeente Putten
Terug naar projecten