Visie op duurzame energie in buitengebied Best in lijn met de Omgevingswet

De gemeente Best neemt, samen met de regio, haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en zoekt naar een passende invulling voor het verduurzamen van haar energiebehoefte. De gemeente Best weet dat deze opgave niet alleen in het stedelijk gebied kan worden gerealiseerd. Daarom heeft zij een visie op het opwekken van duurzame energie in het buitengebied van Best geformuleerd. De visie geeft aan waar de gemeente wind- en zonne-energie wenselijk vindt en kan toelaten. De visie is onderdeel van het bestemmingsplan Buitengebied. Kragten heeft samen met de gemeente de ‘Visie duurzame energie buitengebied Best’ opgesteld.

De afstemming met belanghebbenden was hierbij essentieel. Er heeft, zowel intern als extern, een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Binnen de gemeente zijn de verschillende disciplines op een integrale wijze betrokken. Denk hierbij aan onder andere landschap, natuur, stedenbouw, energie, infrastructuur (leidingennetwerk) en landbouw. Ook heeft afstemming plaatsgevonden met belanghebbenden in het buitengebied zelf. De klankbordgroep waarin onder andere landbouw, natuur en landschap zijn vertegenwoordigd, is geraadpleegd om te toetsen of ideeën en visie aansluiten bij de verschillende wensen en belangen. Dit heeft geresulteerd in een integrale visie gericht op het opwekken van duurzame energie in het buitengebied van de gemeente Best.

In het kader van de visievorming heeft Kragten met een GIS-applicatie verschillende mogelijkheden en consequenties van het op te stellen beleid in beeld gebracht. Hierbij zijn zowel de beleidsuitgangspunten als de technische randvoorwaarden (leidingen, laanstructuren, invliegfunnel, woningen, dakhellingen) in beeld gebracht om te kunnen onderzoeken welke gevolgen het wijzigen van uitgangspunten heeft voor de (on)mogelijkheden voor wind- en zonne-energie in het buitengebied. Daarnaast heeft Kragten met deze GIS-applicatie onderzocht in hoeverre de opgave voor duurzame energie überhaupt met wind- en zonne-energie kan worden ingevuld in het buitengebied van Best. De applicatie brengt in beperkte tijd verschillende (on)mogelijkheden en kansen in beeld. Door te variëren in uitgangspunten en randvoorwaarden of hier ander gewicht aan toe te kennen, kan Kragten de consequenties van keuzes goed en snel visualiseren. Dit helpt de verschillende betrokkenen om zich een beeld te vormen van het duurzaam opwekken van energie in het buitengebied.

Door de opgave vanaf het begin integraal op te pakken en zowel intern als extern een uitgebreid participatietraject op te zetten, is een gedragen visie tot stand gekomen. De toegepaste aanpak is geheel in lijn met het gedachtengoed van de Omgevingswet. Deze aanpak is overeenkomstig de werkwijze van Kragten bij het opstellen van structuurvisies, mobiliteitsvisies, klimaatvisies, maar natuurlijk ook omgevingsvisies. De GIS-applicatie is hierbij een mooi instrument dat snel inzicht geeft in de consequenties van de verschillende keuzes en deze ook beeldend maakt.

Project:
Visie op duurzame energie in buitengebied Best in lijn met de Omgevingswet
Locatie:
Best
Klant:
Gemeente Best
Terug naar projecten